direct naar inhoud van Artikel 18 Recreatie - Dagrecreatie
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 18 Recreatie - Dagrecreatie

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' volkstuinen zijn toegestaan.

18.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde    
Gebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin'   verenigingsgebouw: 150 m²   verenigingsgebouw: 4 m
kassen: 2 m
overig: 2,5 m
 
kassen: 3 m
overig: 4 m  
- van een tuin mag niet meer dan 15% van de oppervlakte met gebouwen worden bebouwd
- de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen, per tuin, mag niet meer bedragen dan 40 m², met dien verstande dat de oppervlakte aan kassen niet meer bedraagt dan 20 m² en de oppervlakte aan overige gebouwen niet meer bedraagt dan 28 m²

 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       antenne-installaties: 15 m
lichtmasten: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (18.3a)
overig: 2,50 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 18.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;