direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 2
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 12 Gemengd - 2

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport en sportvoorzieningen als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten sportvoorzieningen;
 • b. recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
 • c. sport- en recreatieondersteunende (dienstverlenende) voorzieningen zoals praktijken voor fysiotherapie/manuele therapie, massage en medische sportkeuring, alsmede sauna's, zonnecentra, sportscholen en fitnesscentra;
 • d. restauratieve voorzieningen, voor zover ondersteunend en ondergeschikt aan sport en recreatie;
 • e. standplaats voor kampeerauto's;
 • f. evenementen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

12.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 12.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (12.3a)  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (12.3b)
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 12.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij gebouwen en overkappingen te verkleinen tot een afstand van ten minste 3 m, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.
 • b. van het in lid 12.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 • c. het in lid 12.1 en lid 12.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 12.5 is afgeweken van de gebruiksregels.
 • d. van het in lid 12.1 bepaalde teneinde al dan niet inpandige bedrijfswoningen van maximaal 600 m3 per afzonderlijke sport- en recreatieve accommodatie toe te staan, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. Er bestaan geen milieuhygiënische belemmeringen voor de bouw van de nieuwe bedrijfswoning.
  • 2. De nieuwe bedrijfswoning brengt geen belemmeringen voor de omliggende bedrijven met zich mee.

12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Standplaats voor kampeerauto's
 • a. De grondoppervlakte van de standplaats als bedoeld in lid 12.1 onder e mag niet meer bedragen dan 750 m².
 • b. Het aantal kampeerauto's op de in lid 12.1 onder e bedoelde standplaats mag niet meer dan 5 bedragen.

12.5 Afwijken van de gebruiksregels

12.5.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 12.1 onder a bepaalde teneinde sporten en sportvoorzieningen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan ter plaatse is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met sporten en sportvoorzieningen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

12.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.