direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 1
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 11 Gemengd - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijven, waarbij geldt dat:
   • I. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
   • II. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
   • III. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1' bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
   • IV. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2' zijn tevens toegestaan bedrijven in de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen;
  • 2. kantoren en/of zakelijke dienstverlening;
  • 3. horeca in categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen, fitness-, congres- en kinderopvangfaciliteiten, voor zover deze geïntegreerd zijn in en ondergeschikt zijn aan de toegestane functies onder 1 en 2 ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - ondergeschikte functies'
  • 4. een congrescentrum met daarbij behorend hotel en restaurant, ter plaatse van de aanduiding 'congrescentrum';
  • 5. fiets- en voetpaden;
  • 6. groenvoorzieningen;
  • 7. nutsvoorzieningen;
  • 8. ontsluitingswegen, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' een hoofdontsluitingsweg wordt gerealiseerd;
  • 9. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

 • b. De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht ;
  • 2. risicovolle inrichtingen;
  • 3. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet.
   • III. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven.

11.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 11.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' en, voor zover aangeduid, tevens met inachtneming van het bepaalde in lid 11.4   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (11.3a)  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken: 10 m
overig: 2 m  
 

11.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 11.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij gebouwen en overkappingen te verkleinen tot een afstand van ten minste 0 m, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.
 • b. het in lid 11.1 en lid 11.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 11.5 is afgeweken van de gebruiksregels.

11.4 Specifieke gebruiksregels
11.4.1 Specifieke regeling brutovloeroppervlakte

Ter plaatse van de aanduiding 'maximum vloeroppervlakte; bruto (m2)' mag de totale brutovloeroppervlakte aan bedrijven, kantoren en zakelijke dienstverlening niet meer bedragen dan is aangegeven, met dien verstande dat de brutovloeroppervlakte aan kantoren en zakelijke dienstverlening niet meer mag bedragen dan 45.000 m².

11.4.2 Specifieke regeling geïntegreerde, ondergeschikte functies

De bruto vloeroppervlakte van de in lid 11.1, sub a, onder 3, genoemde geïntegreerde en ondergeschikte functies (horeca in categorie 1, fitness-, congres- en kinderopvangfaciliteiten) mag in totaal niet meer bedragen dan 10.000 m2.

11.4.3 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfs-/kantoorterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de bouwgrens die is gekeerd naar de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' of 'Verkeer - Weg' niet is toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

11.5 Afwijken van de gebruiksregels

11.5.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het in lid 11.1 onder a bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan
 • b. van het in lid 11.1 onder b bepaalde ten behoeve van:
  • 1. detailhandel in volumineuze goederen zoals keukens, sanitair, tegels en dakkapellen, met dien verstande dat met toepassing van deze bevoegdheid geen bouwmarkten en tuincentra mogen worden gevestigd;
  • 2. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse toegelaten bedrijfstypen, mits de detailhandel een functionele relatie heeft met het ter plaatse gevestigde bedrijf en de vloeroppervlakte die voor detailhandel wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 10% van de totale vloeroppervlakte, met een maximum van 100 m2.

11.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk:

 • a. voor de afwijking als bedoeld in sublid 11.5.1 onder a voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan;
 • b. voor de afwijking als bedoeld in sublid 11.5.1 onder b: indien
  • 1. de onmogelijkheid tot ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige inpassing in een winkelcentrum is aangetoond, en
  • 2. de vestiging van het betreffende bedrijf op de gekozen plaatse geen structurele verstoring van de voorzieningenstructuur met zich meebrengt.