direct naar inhoud van 5.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

5.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 toegestaan. Daar waar de afstand tussen het bedrijf en de naastgelegen milieugevoelige functie dat toelaat zijn ook bedrijven van milieucategorie 2 toegelaten. In de gebieden die zijn gekwalificeerd als gebied met functiemenging -te weten de eerstelijnsbebouwing langs Arnhemseweg en 1e Wormenseweg tussen Laan van de Mensenrechten en Ooievaarlaan- zijn bij recht bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan, ook als de afstand tot milieugevoelige functies kleiner is dan 30 meter. Dit is aanvaardbaar omdat door de menging van functies al een hogere milieubelasting aanwezig is. Met een aanduiding is aangegeven op welke percelen bedrijfsactivitieten van mlieucategorie 2 zijn toegelaten. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen. In paragraaf 4.1.3 is de milieuzoneringssystematiek verder besproken.

Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen. Ten eerste zijn er bedrijfstypen die wel op de basislijst van de VNG voorkomen maar die om planologische redenen niet een bedrijfsbestemming krijgen. Het gaat hier om detailhandels- en horecabedrijven (met uitzondering van cateringbedrijven), maatschappelijke dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Omdat deze bedrijfstypen een heel andere uitstraling op de omgeving hebben dan gewone bedrijven worden hiervoor specifieke bestemmingen gebruikt. Ze zijn daarom niet in de Lijst van toegestane bedrijfstypen opgenomen. Ten tweede zijn er ook bedrijven die in deze buurt niet passen omdat er geen ruimte voor is of omdat de buurt zich er niet voor leent. Het gaat dan om land- en tuinbouw (een kleinschalig bedrijfsvorm als een hoveniersbedrijf is hier wel denkbaar en daarom wel in de Lijst opgenomen), zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning. Tot slot wordt om milieuhygiënische redenen de opslag van gevaarlijke stoffen hier niet wenselijk geacht en daarom uitgesloten. Ook geluidzoneringsplichtige bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer zijn uitgesloten, omdat zij niet passen in een woonwijk.

Door middel van het verlenen van een ontheffing kunnen op bestaande bedrijfspercelen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het verlenen van ontheffing is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Bedrijfswoningen zijn alleen toegelaten waar dat met een aanduiding op de plankaart is aangegeven.

Detailhandel

De supermarkt aan de 2e Johannastraat heeft de bestemming Detailhandel gekregen.

Gemengd - 1

De vier buurtwinkelcentra hebben de bestemming Gemengd - 1 gekregen. Hier zijn de volgende functies toegestaan: woningen, kantoren, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, horeca, detailhandel, cultuur en ontspanning, bedrijfsactiviteiten t/m milieucategorie 2 en beroep en bedrijf aan huis. In de regels wordt verwezen naar lijsten van toegelaten functies om te bepalen welke vormen van maatschappelijke voorzieningen, horeca, cultuur en ontspanning en bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten. Woningen en beroep en bedrijf aan huis kunnen voorkomen in alle bouwlagen; de overige functies zijn alleen in de eerste bovengrondse bouwlaag toegestaan.

Gemengd - 2

De bestemming Gemengd - 2 is gegeven aan die percelen en gebieden waar nu al meerdere functies voorkomen en die liggen in een gebied dat is aangewezen als gebied met functiemenging, te weten de Arnhemseweg en de 1e Wormenseweg tussen Laan van de Mensenrechten en Ooievaarslaan. Toegelaten zijn woningen, kantoren, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 en 2 en beroep en bedrijf aan huis. Horeca en detailhandel zijn alleen toegelaten ter plaatse van de betreffende aanduiding. Deze aanduiding is opgenomen voor die percelen waar nu horeca respectievelijk een winkel aanwezig is. Alle toegelaten functies zijn in alle bouwlagen toegestaan.

Gemengd - 3

De bestemming Gemengd - 3 is gegeven aan die percelen waar nu al meerdere functies voorkomen, waar dat op grond van het geldend recht mogelijk is en die liggen buiten de als gebied met functiemenging aangewezen gebieden. Toegelaten zijn woningen, kantoren, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 en beroep en bedrijf aan huis. Horeca en detailhandel zijn alleen toegelaten ter plaatse van de betreffende aanduiding. Deze aanduiding is opgenomen voor die percelen waar nu een horecavestiging respectievelijk een winkel aanwezig is. Woningen en beroep en bedrijf aan huis kunnen voorkomen in alle bouwlagen; de overige functies zijn alleen in de eerste bovengrondse bouwlaag toegestaan.

Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden ontheffing verlenen voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.

Horeca

Aan het restaurant op het perceel Arnhemseweg 341 is de bestemming Horeca gegeven. Toegelaten zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen. Met ontheffing van burgemeester en wethouders kunnen ook andere horecatypen worden toegelaten. Criterium voor het verlenen van ontheffing is dat de dan toegelaten horecavorm naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen.

Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden is binnen deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Bedrijfswoningen zijn alleen toegelaten waar dat met een aanduiding op de plankaart is aangegeven.

Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een woongebied en noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woongebied, zoals scholen en (para)medische praktijken. Daarom worden overal in het plangebied maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 meter die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd.

Maatschappelijk - Begraafplaats

Binnen deze bestemming vallen de beide in het plangebied aanwezige begraafplaatsen.

Sport

In het plangebied komen 2 sportzalen voor. Deze hebben de bestemming Sport gekregen. Welke vormen van sport zijn toegelaten is vastgelegd in de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen die is opgenomen in de bijlagen bij de regels, waarnaar in de regels wordt verwezen.

Verkeer – Spoorverkeer

Binnen deze bestemming vallen de spoorlijnen bij station Apeldoorn (Amersfoort - Deventer en de VSM-lijn Apeldoorn - Dieren) en de aangelegen rangeersporen.

Verkeer – Verblijfsgebied

Binnen deze bestemming vallen de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.

Verkeer – Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft Arnhemseweg, Laan van de Mensenrechten, Kayersdijk, Ravenweg en Marchantstraat.

Water

Het water in het plangebied vervult een belangrijke waterhuishoudkundige functie, maar is ook van visuele betekenis. Voor al deze waterpartijen is de bestemming Water gehanteerd. Deze watergangen en –partijen zijn vooral te vinden in het oosten van de plangebied. Ook water- en oeverrecreatie is toegestaan.

Wonen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. In de meeste gevallen heeft dit bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven is gewerkt met kleinere bouwvlakken. Een voorbeeld daarvan vormt het complex woningen rondom het Zwanenplein. Het bouwvlak voor gestapelde woningen is strak om de gebouwen getrokken.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap, aaneengebouwd en gestapeld. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. Bij de woningen zijn standaarddieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 10 meter voor aaneengesloten woningen, 12 meter voor halfvrijstaande en 15 meter voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning.Voorwaarde bij het toekennen van de diepte van het bouwvlak is dat de tuinen diep genoeg zijn: in principe wordt een afstand van 16 meter tussen twee tegenover elkaar liggende (potentiële) achtergevels aangehouden.

Bij vrijstaande, twee-onder-een-kap- en aaneengebouwde woningen heeft het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel) de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan-of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Op een aantal plaatsen komen woonwagenstandplaatsen met woonwagens voor. Ook dezen hebben de bestemming Wonen gekregen. Deze locaties zijn aangeduid met de aanduiding woonwagenstandplaats. In de regels is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding woonwagens en vrijstaande woningen zijn toegelaten. Hiermee is het mogelijk gemaakt een woonwagen te vervangen door een vrijstaande woning. In het bebouwingsschema is een gedetailleerde regeling voor de maatvoering van woonwagens (en vervangende vrijstaande woningen) opgenomen.

Wonen - Garageboxen

Garageboxen en bergingen die niet aan de naastgelegen woningen gekoppeld zijn, zijn apart bestemd tot Wonen - Garageboxen. Aan deze garages zijn geen uitbreidingsmogelijkheden toegekend. De maximale bouwhoogte van garageboxen is in het bebouwingsschema van deze bestemming op 4 meter bepaald.

Kantoor – Uit te werken

Deze bestemming betreft het terrein ten noorden van de Laan van de Mensenrechten, waar nu onder meer het P+R terrein is gelegen. Door middel van een uitwerkingsplan is het mogelijk hier kantoren te vestigingen met een totale bruto vloeroppervlakte van ten hoogste 14.000 m2, waarbij de oppervlakte per gebouw niet meer dan 5.000 m2 mag bedragen. Binnen het bouwvlak komt een differentiatie in maximaal toegelaten bouwhoogte voor.

Leiding – Hoogspanningsverbinding

De bovengrondse hoogspanningsleiding door de wijk is van een dubbelbestemming voorzien. Op gronden met deze bestemming mogen alleen bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd. Bestaande bouwwerken die in dit bestemmingsvlak staan, blijven uiteraard gehandhaafd. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een aanlegvergunningvereiste.

Waarde – Archeologie Hoog en Waarde – Archeologie Middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie Middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (Hoog) respectievelijk 100 m2 (Middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.

Waarde - Beken en sprengen

De dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen geeft het beoogde tracé van de weer bovengronds te brengen Kayersbeek aan. Een groot deel van die beoogde loop ligt buiten het plangebied in het Zuiderpark. Omdat aan de noordzijde van het Zuiderpark nog niet helemaal zeker is waar het tracé komt te liggen, is hier de dubbelbestemming over een brede zone gelegd. Ook deze bestemming kent voor een aantal werken en werkzaamheden een aanlegvergunningvereiste.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.