direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

5.1 Inleiding

Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden is een beheerplan, waarin de bestaande situatie en het geldende recht uitgangspunt zijn voor de wijze van bestemmen. Daarmee wordt bedoeld dat de bestaande situatie is vastgelegd en is voorzien van een actuele regeling en dat er alleen nieuwe ontwikkelingen in zijn opgenomen waarvoor al een planologische procedure is afgerond voordat het onderhavige bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Er is een vrij gedetailleerde bestemmingssystematiek toegepast. De verschillende functies zijn daarbij op perceelsniveau voorzien van een passende bestemming. Er is, waar mogelijk, gestreefd naar een uniforme manier van bestemmen, zodat vergelijkbare planologische mogelijkheden gelden voor vergelijkbare situaties. Tegelijkertijd is gestreefd naar een bepaalde flexibiliteit binnen de verschillende bestemmingen. Het groen binnen de wegprofielen is bijvoorbeeld niet bestemd als Groen, maar is opgenomen in de bestemming Verkeer - Weg respectievelijk Verkeer - Verblijfsgebied. Hierdoor wordt voorkomen dat voor elke beperkte wijziging het bestemmingsplan moet worden herzien.

In de bestemmingsplannen Brummelhof, Brummelermark en De Pelikaan heeft een aantal percelen respectievelijk perceelsgedeelten een bedrijfsbestemming waar nu geen bedrijf meer gevestigd is maar een woning. In die gevallen heeft het perceel(sgedeelte) de bestemming Wonen gekregen. In bestemmingsplan Apeldoorn-Zuid is, binnen de bestemming Woondoeleinen, voor een aantal percelen met een aanduiding aangegeven dat ter plaatse een bedrijf, kantoor, maatschappelijke voorziening, winkel of horeca is toegestaan. In het onderhavige bestemmingsplan zijn deze percelen opnieuw bestemd tot Wonen. Daar waar zo'n afwijkende functie nog steeds aanwezig is, is met een aanduiding aangegeven dat de aanwezige functie is toegelaten. Wanneer geen afwijkende functie meer wordt uitgeoefend, is deze functie wegbestemd.

Voor de regels en de plankaart is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.