direct naar inhoud van 2.9 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.9 Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's kernvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus. Deze thema's zijn op basis van de huidige woningmarkt geactualiseerd.

Alle thema's zijn op dezelfde wijze uitgewerkt: beknopte analyse, visie, doelstellingen en aanpak. Ter ondersteuning van de analyse en het scherp stellen van de problemen, is per thema tevens een overzicht gemaakt van de belangrijkste cijfers. Deze aanpak vormt de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal na vaststelling van deze Actualisatie nader worden uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd.

In de woonvisie wordt het beleid ten aanzien van het wonen en de woonomgeving geformuleerd. Een hulpmiddel bij de realisatie van wijkvernieuwingsplannen is de Woonatlas 2005, waarin de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel zijn weergegeven. De woonatlas heeft tot doel de transformatie van de woningvoorraad op locatieniveau aan te sturen.

In de woonatlas is het stedelijk gebied van Apeldoorn opgedeeld in acht stadsdelen. Tevens is er een structuurplankaart van Apeldoorn opgenomen. Het plangebied is iets kleiner dan het in de Woonatlas genoemde stadsdeel Zuid. Alleen in het zuiden is een extra gebied betrokken.

Voor het stadsdeel Zuid geeft de woonatlas inzicht in de dragende structuren. Bij de nadere uitwerking van het woningbouwprogramma zal voor Zuid bijzondere aandacht worden gegeven aan ontwikkeling van duurdere huur- en koopwoningen en realisatie van stadswoningen op de daarvoor geschikte locaties in de dure koopsector. De transformatieopgaven zijn:

  • herstructurering van Zuid door sloop en vervanging van appartementen elders en suburbane woningen naast verkoop van laagbouw rijen huurwoningen;
  • bij de herstructurering van Zuid speciaal aandacht voor het realiseren van 300 voor ouderen geschikte woningen;
  • het toevoegen van nieuwe woonmilieus in de buurt van het Hart van Zuid en het Zuiderpark en aan de randen van de wijk: de Kanaalzone en Station-Zuid;
  • specifieke aandacht voor realisatie van stadswoningen en centrumap-partementen.