direct naar inhoud van 2.8 De Groene Mal
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.8 De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0012.jpg"

Kaart Groene Mal

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Voor Zuid-Midden is een aantal projecten van belang in het kader van de Groene Mal, namelijk de laanstructuren, beken en sprengen en het Zuiderpark.

De lanen, de belangrijke ontsluitingswegen van de stad, kunnen een beter visitekaartje van Apeldoorn zijn. Apeldoorn Zuid-Midden wordt omzoomd door deze laanstructuren en ook dwars door de wijk (oost-west) loopt een laanstructuur. Behoud en versterking van deze lanen staat centraal.

Apeldoorn dankt zijn ontstaan en ontwikkeling aan de beken en sprengen die vanaf het Veluwemassief in de stad uitmonden. Vanaf 1950 zijn grote delen ervan overkluisd of gedempt. Sinds een aantal jaren worden er plannen ontwikkeld voor herstel. Voor Apeldoorn Zuid-Midden zijn de Kayersbeek en Zwaanspreng van belang, waarbij de Kayersbeek weer door Zuid-Midden heen zou moeten lopen.

De parken hebben een belangrijke functie in de wijken van Apeldoorn. Het Zuiderpark is geen onderdeel van dit bestemmingsplan, maar vormt wel een belangrijk element in de wijk. Het Zuiderpark wordt momenteel heringericht.