direct naar inhoud van 2.7 Detailhandelsvisie
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.7 Detailhandelsvisie

In 2003 is de Detailhandelsvisie voor de gemeente Apeldoorn vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen. Verder is de visie het toetsingskader voor, onder meer door de markt, ingediende plannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

Op basis van de kaderstellende uitgangspunten, aandachtspunten en een (indicatieve) berekening van de potentiële marktruimte kan per stadsdeel een dagelijkse voorzieningenstructuur op hoofdlijnen worden opgesteld.

Voor Zuid wordt aangegeven dat er kwantitatief geen uitbreidingsruimte beschikbaar is.

Kwalitatief gezien voldoet stadsdeelcentrum Hart van Zuid niet aan het uitgangspunt voor volwaardige en eigentijdse dagelijkse voorzieningen in de directe woonomgeving op dorps- en wijkniveau. Hoewel er kwantitatief geen uitbreidingsruimte in dit stadsdeel is te berekenen wordt op basis van de kwalitatieve benadering en als onderdeel van een integrale aanpak van het stadsdeelcentrum voorgesteld de oppervlakte voedings- en genotsmiddelensector in dit stadsdeelcentrum met circa 1.000 m² uit te breiden.

Gelet op de maatschappelijke functie van buurtwinkelcentrum Kayershof zal dit winkelcentrum behouden worden. De bestaande structuur van één stadsdeelcentrum, drie buurtwinkelcentra en twee solitaire supermarkten (aan de Havikstraat en de Hoge Dries) blijft gehandhaafd. Er wordt naar gestreefd om de solitaire supermarktvestigingen toe te voegen aan de bestaande winkelcentra. Het onderscheid tussen het stadsdeelcentrum en de overige drie winkelcentra is minder groot dan in andere wijken in Apeldoorn, zoals in de stadsdelen noordoost en zuidoost.

Als uitwerking van dit detailhandelsbeleid zijn in 2008 procedureregels voor nieuwe supermarktinitiatieven vastgesteld. Hierbij worden, indien nodig, nieuwe supermarktinitiatieven getoetst door middel van een distributie-planologisch onderzoek.