direct naar inhoud van 2.4 Structuurplan Stedelijk Gebied
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.4 Structuurplan Stedelijk Gebied

In februari 2002 heeft de gemeenteraad het structuurplan voor het stedelijk gebied vastgesteld. In het structuurplan zijn de ambities van de stad voor de langere termijn (tot 2020) geformuleerd.

Het is de ambitie van Apeldoorn in de komende periode verder uit te groeien tot centrumstad binnen de regio Stedendriehoek. Dat werkt naar twee kanten: enerzijds het leveren van een bijdrage aan de opvangfunctie van de stad voor de groei van de regionale bevolking en de regionale werkgelegenheid. Anderzijds meer uitstraling van de stad door meer en betere regionale voorzieningen en attracties.

Het structuurplan gaat uit van het concept van de complete stad. In de complete stad horen naast intensief gebruikte stedelijke ruimte ook openbare ruimte van hoge kwaliteit en speel- en recreatieruimte thuis. Compacte stedelijke toevoegingen zullen vooral in en om het centrum en de stadsdeelcentra een plek krijgen. Daardoor wordt niet alleen het draagvlak voor de voorzieningen aldaar vergroot, maar kan ook elders, bijvoorbeeld in ruimer opgezette woonwijken, ruimte gespaard blijven.

In het structuurplan is vastgelegd dat er in de periode 1998-2020 15.000 woningen aan de woningvoorraad moeten worden toegevoegd. Daarbij ligt het accent op het toevoegen van (centrum)stedelijke en landelijke woonmilieus.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0011.jpg"

Structuurplankaart

In het structuurplan is per stadsdeel gekeken naar de mogelijkheden tot verdunning of verdichting. Voor wat betreft Apeldoorn Zuid-Midden is er momenteel vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen grote noodzaak voor verandering, de woonbuurten laten een gevarieerd beeld zien. De externe bereikbaarheid van de wijk is goed, evenals het voorzieningenniveau. Herstructurering is vooral nodig om de fysieke kwaliteit van de woningen te verbeteren. In het kader van het Masterplan Zuid is gekozen voor herdifferentiatie van de kernvoorraad. Aan een wooncarrière binnen de wijk kan worden tegemoetgekomen bij vermindering van het aandeel sociale huurwoningen met 20%. Er zal een toename plaatsvinden van het eigen woningbezit. Dit kan worden gerealiseerd door sloop en nieuwbouw, maar ook verkoop van een deel van het corporatiebezit aan zittende bewoners. Kansen voor het toevoegen van nieuwe woonmilieus zullen vooral gevonden moeten worden in de buurt van het Hart van Zuid en aan de randen van de wijk.

Programma Zuid

Vervolgens is per aspect een programma opgesteld en weergegeven op een kaartbeeld. Als programma voor wonen is voor Apeldoorn Zuid aangegeven dat een groot deel van de wijk zal worden geherstructureerd. Aan de oostkant van de wijk en langs Ravenweg/ Marchantstraat zullen appartementen worden ontwikkeld/ geherstructureerd. Met betrekking tot voorzieningen en werken is gekozen voor vier sterke wijkwinkelcentra naast de binnenstad. Hart van Zuid is één van deze vier waar een breed aanbod van commerciële en maatschappelijke diensten en kleinschalige bedrijvigheid moet zijn. Meer stedelijke woonvormen kunnen zich hieromheen groeperen. Over het groen wordt aangegeven, dat het bestaande groen in de wijken moet worden behouden als gebruiksgroen.