direct naar inhoud van 2.17 Welstandsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

2.17 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota "Over welstand geschreven" vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan de redelijke eisen van welstand, om de leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij.

Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt vervolgens het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsbepalingen en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Vervolgens is een deeluitwerking van de kadernota vastgesteld voor Apeldoorn Zuid. Hierin wordt het gebiedsgerichte welstandsbeleid voor dit deel geformuleerd.

Voor Apeldoorn Zuid-Midden zijn drie welstandsniveaus van toepassing, namelijk zwaar, normaal en soepel. Voor alle structuren op stedelijk niveau geldt het zware welstandsniveau, alsmede de Binnenring en de groenstrook met gestapelde woningbouw aan de Kayersdijk. Deze structuren en gebieden zijn op stadsniveau van cruciale betekenis voor het totaalbeeld. Ook de winkelcentra heeft deze bescherming. Tot slot hebben ook alle complexen en objecten met cultuurhistorische waarde het hoogste welstandsniveau.

Aan structuren die op wijkniveau een belangrijke functie vertegenwoordigen is welstandsniveau normaal toegekend. Dit zijn de historische dorpswegen en de wijkontsluitingswegen. Dit niveau is eveneens van toepassing voor de lintbebouwing, de dorpsuitbreiding en tuindorpgebieden.

In de gebieden waaraan welstandsniveau soepel is toegekend kunnen beperkte afwijkingen van de bestaande ruimtelijke structuur en ingrepen in de architectuur van de gebouwen zonder al te veel problemen verdragen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0015.png"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0016.png"  

Kaart welstandsniveaus

Op een andere kaart zijn de diverse thema's in de wijk weergegeven. Deze zijn zeer specifiek benoemd, waarbij gebruik is gemaakt van 12 verschillende thema's.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0017.png"
 

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0018.png"  

Kaart welstandsthema's

Voor de ontwikkelingslocaties Zuiderpark, Nuonterrein, Ravenweg en De Veste zijn gebiedsgerichte welstandscriteria vastgesteld.