direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1001-von1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan is opgesteld door BügelHajema Adviseurs te Amersfoort, in samenwerking met de afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn.

De wijkraad Apeldoorn-Zuid is betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Apeldoorn kent reeds lang een duidelijke organisatie van wijkbeheer, met wijk- of dorpsraden in de diverse wijken en dorpen. Er bestaat een goed contact en de knelpunten zijn bij de gemeente bekend. Door met enige regelmaat de wijk- en dorpsraden te consulteren wordt in een vroeg stadium duidelijk welke knelpunten aangepakt kunnen worden in het bestemmingsplan.

Nota van uitgangspunten

Ter voorbereiding van het op te stellen bestemmingsplan is een Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan vervaardigd. In deze nota zijn het doel van het bestemmingsplan, de verwachte ontwikkelingen en de hoofdpunten van de beheersvisie behandeld. De Nota van uitgangspunten vormt de basis voor het bestemmingsplan.

Opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

De toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/ of bescherming aan een stuk grond, alsmede een interpretatie (en voorzover nodig uitleg) van de gebruikte bestemmingen.

De planregels; hierin worden per bestemming de regels beschreven met betrekking tot de bouw en het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen.

De plankaart, waarop de bestemmingen van de betreffende gronden zijn aangegeven en de daarbinnen eventueel voorkomende bijzonderheden zijn aangeduid.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleidskader beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een kenschets gegeven van de bestaande situatie en de ruimtelijke en functionele structuur in het plangebied. Dit geeft inzicht in de voorkomende functies en waarden binnen het gebied. In hoofdstuk 4 staan de planologische aspecten van het plan centraal. Dit betreft de aspecten milieu, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. In hoofdstuk 5 worden de in het plan voorkomende bestemmingen beschreven, en wordt ingegaan op specifieke juridische aspecten van het plan. In hoofdstuk 6, tot slot, worden de resultaten van de inspraak met de bevolking en het gevoerde vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro) weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0003.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0004.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0005.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0006.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0007.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0008.jpg"  
afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0009.jpg"   afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1001-von1_0010.jpg"  

Brummelhof