Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a Bedrijven

Daarbij geldt dat:

1 Milieuzone 1

Ter plaatse van de aanduiding "Milieuzone 1" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in milieucategorie 1, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

2 Specifieke bedrijven

Ter plaatse van de navolgende aanduiding zijn tevens toegestaan:

Straatnaam Nr Bedrijf Sbi-code Aanduiding op plankaart
De Cloese 5 bouwbedrijf 45 b
Hoenderloseweg 133 timmerfabriek 203/204 t
Hoenderloseweg 84 papierindustrie 2112 p
Keienbergweg 53 metaalbewerkingsbedrijf 284 m
Ugchelseweg 249 autoreparatiebedrijf 501 a
Ugchelseweg 201 verkooppunt motorbrandstoffen met LPG 505 vml
Ugchelseweg 219 goederenvervoersbedrijf 6024 v

met de daarbij behorende bouwwerken.

b Specifiek bedrijf

Ter plaatse van de navolgende aanduiding is uitsluitend toegestaan:

Straatnaam Nr Bedrijf Sbi-code Aanduiding op plankaart
Hoenderloseweg 84 zuiveringsinstallatie 2112 z

met de daarbij behorende bouwwerken.

c Overig
 1. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 2. een zelfstandig kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 3. binnen de milieuzone LPG mag de gezamenlijke vloeroppervlakte van kantoren maximaal 1.500 m≤ bedragen;
 4. tuin en/of erf;
 5. ontsluitingswegen;
 6. fiets- en voetpaden;
 7. groenvoorzieningen;
 8. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Niet toegestane bedrijven

Niet toegestaan zijn:

a Artikel 2.4 Ivb-bedrijven

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn niet toegestaan.

b Detailhandelsbedrijven

Detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan, met uitzondering van:

 1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
 2. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieŽn ten behoeve van bedrijven.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte/inhoud Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen ter plaatse van de aanduiding (vm) - 100% van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven
- 600 m≥ per bedrijfswoning
zie plankaart zie plankaart afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: tenminste 5 m ( 4a)
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 50 m≤ bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4b)
- afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: tenminste 5 m ( 4a)
Gebouwen en luifels voor verkooppunten motorbrandstoffen ter plaatse van de aanduiding (vm) - 75 m≤ voor gebouwen
- 250 m≤ voor luifels
  5 m  
Andere bouwwerken , niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installatie: : 15 m
overig: 2 m
erf- en terreinafscheidingen vůůr (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiŽnteerde gevel(s): maximale hoogte 1 m

4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 3 m;
 2. dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is.

5 Vrijstelling bedrijven

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 onder a sub 1bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in de betreffende zone is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

6 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vůůr de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan.

7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen

Ten aanzien van het verkooppunt motorbrandstoffen gelden de volgende bepalingen:

 1. de op grond van lid 3 toegestane bebouwing mag worden gebruikt als technische ruimte, zoals werkplaatsen, en als servicegebouw, waaronder in ieder geval begrepen winkel, magazijn en sanitaire ruimten, zulks ten dienste van het verkooppunt motorbrandstoffen;
 2. in het onder sub a genoemde servicegebouw zijn geen afzonderlijke ruimten voor detailhandel toegestaan;
 3. al dan niet zelfstandige horecaruimten in de zin van cafť/bar, restaurant, snackbar, etcetera zijn niet toegestaan. Buffetverkoop en verkoop uit automatiek zijn, als onderdeel van de detailhandelsactiviteiten, wel toegestaan;
 4. bij beŽindiging van het verkooppunt motorbrandstoffen dienen ondergeschikte nevenactiviteiten in de zin van detailhandel eveneens te worden beŽindigd.