Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften

behorende bij het bestemmingsplan Ugchelen.

Inhoudsopgave
 1. 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 1.1 Begripsbepalingen
   1. 1 het plan
   2. 2 plankaart
   3. 3 aan- of uitbouw
   4. 4 aanduidingsgrens
   5. 5 aanduidingsvlak
   6. 6 agrarisch bedrijf:
   7. 7 ander bouwwerk
   8. 8 ander werk
   9. 9 antennedrager
   10. 10 antenne-installatie
   11. 11 bebouwing
   12. 12 bebouwingsgrens
   13. 13 bebouwingsvlak
   14. 14 begeleid wonen
   15. 15 beroepsuitoefening aan huis
   16. 16 bestaand
   17. 17 bestemmingsgrens
   18. 18 bestemmingsvlak
   19. 19 bouwen
   20. 20 bouwlaag
   21. 21 bouwwerk
   22. 22 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.)
   23. 23 bijgebouw
   24. 24 bijzondere boom
   25. 25 cultuur
   26. 26 detailhandel
   27. 27 dependance
   28. 28 dienst- of bedrijfswoning
   29. 29 erkend archeoloog
   30. 30 evenementen
   31. 31 folly
   32. 32 gebouw
   33. 33 hoge archeologische verwachtingswaarde
   34. 34 hoofdgebouw
   35. 35 hoofdverblijf
   36. 36 horeca
   37. 37 kamerverhuurbedrijf
   38. 38 kampeermiddel
   39. 39 kantoor
   40. 40 kavel
   41. 41 nutsvoorziening
   42. 42 overkapping
   43. 43 peil
   44. 44 permanente bewoning
   45. 45 prostitutie
   46. 46 publieksgerichte dienstverlening
   47. 47 recreatiewoning
   48. 48 seks- en/of pornobedrijf
   49. 49 verblijfsrecreatie
   50. 50 verkoopvloeroppervlakte (v.v.o.)
   51. 51 windturbine
   52. 52 winkel
   53. 53 woning
   54. 54 woonwagen
   55. 55 woonwagenerf
   56. 56 zakelijke dienstverlening
   57. 57 zonnecollector
   58. 58 zorgwoning
  2. Artikel 1.2 Wijze van meten en berekenen
   1. 1 (bouw)hoogte van bouwwerken
   2. 2 goothoogte van bouwwerken
   3. 3 grondoppervlakte van bouwwerken
   4. 4 bebouwingspercentage
   5. 5 vloeroppervlakte
   6. 6 inhoud van gebouwen
   7. 7 dakhelling
  3. Artikel 1.3 Dubbeltelbepaling
  4. Artikel 1.4 Afdekking van gebouwen
   1. 1 Afdekbepaling
   2. 2 Aanwezige afwijkende afdekking
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Vrijstelling
  5. Artikel 1.5 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen en plannen
 2. 2 VOORSCHRIFTEN OMTRENT GEBRUIK EN BEBOUWING VAN DE GROND
  1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
   1. 1 Algemene bepalingen
   2. 2 Verwijzing archeologie
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Verwijzing procedure vrijstellingen
   5. 5 Verwijzing procedure wijzigingen
  2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane woningen
   3. 3 Aanduiding woonwagens
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
   6. 6 Nadere eisen
   7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
   8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Artikel 2.3 Bijzondere woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane (zorg)woningen
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  4. Artikel 2.4 Garageboxen
   1. 1 bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  5. Artikel 2.5 Maatschappelijke doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  6. Artikel 2.6 Horecadoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 4 Gebruik niet bebouwde grond
  7. Artikel 2.7 Kantoordoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. Artikel 2.8 Bedrijfsdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
   5. 5 Vrijstelling bedrijven
   6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
   7. 7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen
  9. Artikel 2.9 Detailhandelsdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  10. Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  11. Artikel 2.11 Verkeersdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
  12. Artikel 2.12 Verblijfsgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  13. Artikel 2.13 Groenvoorzieningen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Nadere eisen
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
   6. 6 Aanlegvergunning
  14. Artikel 2.14 Bos en natuurgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Nadere eisen
   5. 5 Aanlegvergunning
  15. Artikel 2.15 Bos- en parkstrook
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
  16. Artikel 2.16 Agrarisch gebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
  17. Artikel 2.17 Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarde
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   5. 5 Gebruiksvoorschriften
   6. 6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
  18. Artikel 2.18 Leidingen - gastransportleiding
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming
 3. 3 ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Artikel 3.1 Algemene gebruiksvoorschriften
   1. 1 Gebruiksverbod
   2. 2 Gebruik ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis
   3. 3 Vrijstelling voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)
   6. 6 Verwijzing procedure vrijstelling
  2. Artikel 3.2 Zeer belangrijke archeologische zone
   1. 1 Zeer belangrijke archeologische zone
   2. 2 Bouwregels
   3. 3 Aanlegvergunning
   4. 4 Wijzigingsbevoegdheid
  3. Artikel 3.3 Milieuzone LPG
  4. Artikel 3.4 Aanlegvergunning
   1. 1 Aanlegvergunning
   2. 2 Uitzonderingen vergunningplicht
   3. 3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden
   4. 4 Verwijzing procedure aanlegvergunning
  5. Artikel 3.5 Algemene vrijstellingsbevoegdheden
   1. 1 Voorwaarden voor vrijstelling
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheid
   3. 3 Aangrenzende percelen
   4. 4 Bouwwerken onder het overgangsrecht
   5. 5 Verwijzing procedure vrijstelling
  6. Artikel 3.6 Algemene wijzigingsbevoegdheid ingevolge artikel 11 WRO
   1. 1 Voorwaarden voor wijziging
   2. 2 Wijzigingsbevoegdheid
   3. 3 Verwijzing procedure wijziging
  7. Artikel 3.7 Procedureregels
   1. 1 Procedureregels bij vrijstelling
   2. 2 Procedureregels bij wijziging ingevolge artikel 11 WRO
   3. 3 Procedureregels bij aanlegvergunning
 4. 4 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  1. Artikel 4.1 Strafbepaling
  2. Artikel 4.2 Overgangsbepaling bouwwerken
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Vrijstelling
   4. 4 Verwijzing procedure vrijstelling
  3. Artikel 4.3 Overgangsbepaling gebruik
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Strijdigheid permanente bewoning
  4. Artikel 4.4 Titel