direct naar inhoud van 4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Arnhemseweg-Radiumweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1188-ont1

4.6 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan behelst een aanpassing van het bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. De te herontwikkelen grond is grotendeels in eigendom van de woningcorporatie. Deze koopt de laatste benodigde restantpercelen van de gemeente.

De kosten en opbrengsten van deze locatie zijn onderdeel van de grondexploitatie van het bestemmingsplan Metaalbuurt en omgeving. De aanleg van de openbare ruimte, met name het woonrijpmaken, wordt door de gemeente betaald en uitgevoerd conform de grondexploitatie Metaalbuurt. Met de woningcorporatie is overeengekomen dat de kosten van het maken van het bestemmingsplan en eventueel uit dit bestemmingsplan voortvloeiende te vergoeden planschade voor haar rekening komen.

Het verhaal van de in artikel 6.13 Wro genoemde kosten is verzekerd. Het is daarom niet nodig een exploitatieplan vast te stellen.