direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Structuurvisie Loenen 2020: Loenen, een dorp om te zoenen!

De structuurvisie 'Loenen, een dorp om te zoenen!' geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling van het dorp en directe omgeving tot ongeveer 2020. De visie is tot stand gekomen in intensief overleg met de dorpsraad Loenen, de ondernemersvereniging van Loenen en woningstichting Beter Wonen en is op 8 oktober 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn. In de visie voor Loenen is ingezet op behoud en versterken van de kwaliteiten die het dorp nu heeft en die een positieve uitwerking op de leefbaarheid van het dorp kunnen hebben. Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Loenen is het behoud van de ruimtelijke eenheid en het karakter van de bebouwingsconcentraties ten opzichte van elkaar. Te onderscheiden zijn het dorp Loenen, de buurtschappen Zilven en Veldhuizen en het voormalig militair terrein Veldhuizen met ieder hun eigen identiteit. Om de gewenste groei van het dorp te kunnen realiseren is voor de jaren tot ongeveer 2020 in de visie een toename van ca. 375 woningen in Loenen opgenomen. Daarvan is 30% goedkope woningen (waarvan 2/3 deel sociale huur en 1/3 sociale koop), 40 % middenduur en 30% duur.

Dorp Loenen

Het dorp Loenen is voornamelijk ontwikkeld rondom historische linten. De afwisseling langs deze linten van losse huizen op ruime kavels met weilandjes bepalen voor een groot deel het dorpse beeld van Loenen. Daarom moet voorzichtig omgesprongen worden met het volbouwen van de linten in het dorp en kan slechts op sommige plekken in het lint een woning worden toegevoegd.

De meeste ruimte voor woningbouw in het dorp wordt gevonden op plekken waar bedrijven of voorzieningen verdwijnen door verplaatsing of bedrijfsbeƫindiging. Daardoor komt nog relatief veel ruimte beschikbaar voor woningen zonder dat dit afbreuk doet aan het dorpse karakter. Door een deel van de benodigde woningen te realiseren op inbreidingslocaties in Loenen kan de benodigde uitbreidingsruimte voor woningbouw beperkt blijven. Voor een aantal van deze locaties is inmiddels de voorbereiding voor woningbouw gestart. Deze zijn op de visiekaart opgenomen.

Ook het plangebied Engelenweg 20 - Leeuwenbergweg 23 is op de visiekaart opgenomen als woningbouwlocatie. Het woningbouwprogramma voor deze locatie is iets groter geworden dan de raming uit de structuurvisie van 10 woningen, aangezien er in plaats van reguliere woningen met name appartementen zullen worden gerealiseerd. Het programma bestaat uit 9 goedkope woningen (56%), 3 middeldure woningen (19%) en 4 dure woningen (25%). Het plan bevat dus ruim voldoende goedkope woningen, wat een positieve ontwikkeling is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-vas1_0006.jpg"Figuur 2.2 Uitsnede kaart Structuurvisie Loenen 2020

2.5.2 I-cultuur

De nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

Cultuurhistorische beleidskaart

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties:

  • Hoge attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Gemiddelde attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Lage attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

In de nota is vastgelegd dat gebieden met de hoogste cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan een beschermende regeling krijgen.

In hoofdstuk 5 is de archeologische en cultuurhistorische situatie van het plangebied beschreven.