direct naar inhoud van 2.3 Provinciaal beleid
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

2.3 Provinciaal beleid

2.3.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid. Met het ruimtelijk beleid beoogt de provincie bij te dragen aan de versterking van de ecologische, economische en sociaal-culturele positie van Gelderland als één van de Europese regio's. Hierbij hanteert de provincie - in wisselwerking met de beleidsinstrumenten van de andere omgevingsplannen - de volgende doelen als uitwerking van de hoofddoelstelling:

 • sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen,
 • versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland,
 • bevorderen van een duurzame toeristische-recreatieve sector in Gelderland met een bovengemiddelde groei,
 • de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen versterken,
 • de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologische Hoofdstructuur realiseren,
 • de watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraan- en afvoer en de benodigde waterkwaliteit,
 • een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen,
 • met ruimtelijk beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in de provincie,
 • bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkeling, door de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te hanteren in de ruimtelijke planning.

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking.

2.3.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omtrent de daarbij behorende toelichting.

Op 15 december 2010 hebben provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat.

In de regels van de Ruimtelijke Verordening Gelderland is, voor zover voor het plangebied van belang, het volgende bepaald.

 • 1. In een bestemmingsplan is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken slechts toegestaan binnen bestaand bebouwd gebied.
 • 2. De in een bestemmingsplan op te nemen nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen dienen te passen in het vigerende, door GS vastgestelde Kwalitatief Woonprogramma voor de betreffende regio en het daarin opgenomen regiototaal aan woningen, zoals opgenomen in bijlage 9 bij de Verordening.

Bestaand bebouwd gebied

Het plangebied is op de bij de verordening behorende kaart Verstedelijking aangewezen als bestaand bebouwd gebied. Hiermee wordt voldaan aan de onder 1. genoemde voorwaarde.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1176-vas1_0005.jpg"

Figuur 2.1 Uitsnede kaart Verstedelijking ter hoogte van het plangebied

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

In januari 2010 hebben GS het Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 (verder: KWP3) vastgesteld. Het voorgaande KWP2 (2005-2014) was in formele zin een uitwerking ex artikel 4a, lid 10, Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Streekplan Gelderland 2005. Sinds 1 juli 2008 is de WRO vervangen door de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van het overgangsrecht is het Streekplan Gelderland 2005 gelijkgesteld met de in de Wro bedoelde verplichte provinciale structuurvisie. Op deze zelfde grond maakt het KWP3 - als opvolging van het KWP2 - deel uit van deze structuurvisie. Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte aan woningen. Het beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor woningbouwbeleid van gemeenten in de regio. Het KWP3 geeft alleen een referentie- en afsprakenkader aan op regionaal niveau. Als vervolg op het KWP3 is begin 2010 een traject gestart om het woonprogramma kwantitatief en kwalitatief binnenregionaal te verdelen over de gemeenten. Dit traject, dat moet leiden tot een regionaal woninbouwprogramma met het KWP3 als richtpunt, is nog niet afgerond.


Het plangebied is als woningbouwlocatie opgenomen in de structuurvisie van Loenen met een programma van 10 woningen. De realisering van deze 10 woningen was in de structuurvisie voorzien in de periode 2009-2012. Het woningbouwprogramma voor deze locatie is iets vergroot, aangezien er in plaats van reguliere woningen met name goedkope appartementen zullen worden gerealiseerd. De gemeente Apeldoorn hecht er aan om de dorpen levendig te houden en om die reden ook de daarvoor benodigde woningbouw mogelijk te maken. De voorkeur gaat hierbij uit naar inbreidingslocaties. De Engelenweg betreft een inbreidingslocatie, waarbij bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwe bebouwing. Het aanwezige kantoor (voormalige Rabobank) staat al geruime tijd leeg en het ligt niet in de lijn der verwachting dat hier nog een nieuwe huurder in zal komen. Ontwikkeling van de locatie ligt dan ook voor de hand, om te voorkomen dat de locatie verpauperd en een rotte plek wordt in het dorp. Gezien de ligging in een woonbuurt direct naast woningen is woningbouw de meest optimale ontwikkeling voor deze locatie. Het plan wordt passend geacht binnen het woningbouwprogramma voor de gemeente Apeldoorn en zal opgenomen worden in het KWP.