direct naar inhoud van 2.1 Europees beleid: Europese Kaderrichtlijn Water
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-vas1

2.1 Europees beleid: Europese Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De KRW geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden dat:

  • Aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed;
  • Verbetering van het aquatisch milieu wordt bereikt, onder andere door een forse vermindering van lozingen en emissies;
  • Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn;
  • Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater.


Voor de KRW zijn ecologische èn fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang en/of het beschermingsniveau van het grondwater. De KRW heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties voor bijvoorbeeld riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijk beleid.

Het Europese waterbeleid is verder vormgegeven door de diverse beleidskaders op rijks-, provinciaal-, waterschaps- en gemeentelijk niveau. Het betreft hier de beleidskaders, Nationaal Waterplan 2009-2015, Waterplan Gelderland 2009-2015, Stroomgebiedsvisies (provincie Gelderland), Waterbeheersplan Veluwe (Waterschap), Gemeentelijk waterplan Apeldoorn en het Gemeentelijk Rioleringsplan Apeldoorn. Deze kaders hebben ook betrekking op het voorkómen van (grond)wateroverlast.

Om het waterbeleid goed te borgen is voor ruimtelijke plannen de watertoets geïntroduceerd. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets wordt toegepast bij locatiekeuzen en bij inrichtingsplannen. De uitkomst van de watertoets is een advies van de waterbeheerder, dat door de initiatiefnemer wordt meegewogen met andere belangen en wordt vertaald in een waterparagraaf. Deze maakt deel uit van het ruimtelijke plan. De waterparagraaf voor het plangebied Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 is opgenomen in paragraaf 5.2 van deze toelichting.