direct naar inhoud van 2.2 Rijksbeleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Plan: Engelenweg 20 en Leeuwenbergweg 23 Loenen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1176-ont1

2.2 Rijksbeleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vastgesteld. Deze nieuwe structuurvisie vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de documenten PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. Deze nieuwe structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Delen van de structuurvisie die de nationale ruimtelijke belangen borgen en die juridische doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), dat sinds 1 januari 2012 van kracht is. Ten aanzien van de relevante onderwerpen is er inhoudelijk niet veel gewijzigd ten opzichte van de Nota Ruimte. In het Barro zijn daarnaast geen voorschriften opgenomen die van toepassing zijn op het plangebied. De ontwikkeling van het plangebied raakt geen nationaal belang.