direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

5.4 Archeologie

Voor het perceel Buurtweg 8 is archeologisch onderzoek, bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting, uitgevoerd in de vorm van een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende en karterende boringen. Daaruit is gebleken dat de archeologische verwachting voor een deel van het terrein heel klein is door verstoring van de bodem. Hier hoeft bij bodemingrepen geen vervolgonderzoek plaats te vinden.

In het andere deel van het onderzochte gebied is de middelhoge verwachtingswaarde bevestigd. Hier is in dit bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde – Archeologie Middelhoog opgenomen. Vanwege bekende activiteit in de periode Mesolithicum-Bronstijd in de directe omgeving van het plangebied, wordt de kans op de aanwezigheid van resten uit deze periode voor het plangebied hoog geacht. Op basis van de aanwezigheid van een plaggendek geldt ook voor de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd een hoge archeologische verwachting. Binnen het plangebied worden archeologische resten verwacht die verband houden met het historisch gebruik van de 17e-eeuwse boerderij/herberg binnen het plangebied. Voor de overige perioden blijft de middelhoge verwachting, die volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart op basis van de ligging binneneen dekzandvlakte op een hellingsafspoelingswaaier is toegekend aan het plangebied, gehandhaafd.

Ook in het niet onderzochte deel van het bestemmingsplangebied blijft de middelhoge verwachtingswaarde gehandhaafd, weergegeven met een dubbelbestemming Waarde – Archeologie Middelhoog.