direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Omgeving

Buurtschap Meerveld is in hoofdzaak gelegen aan de doorgaande weg tussen Harderwijk en Kootwijk, de Meervelderweg, en de min of meer parallel daaraan gelegen Buurtweg. Het buurtschap wordt gevormd door diverse burgerwoningen en enkele agrarische bedrijven, die veelal nog actief zijn. Ten westen van het buurtschap ligt de Meerveldse Enk. De aanwezige openheid met licht reliƫf, afgebakend door het buurtschap en bospercelen, vormt hier de belangrijkste landschappelijke kwaliteit . In het zuiden en westen is binnen die bospercelen een defensieterrein aanwezig. De enk is ingericht met akkers, grasland en enkele kwekerijen. Fragmentarisch zijn enkele perceelsrandbeplantingen aanwezig. Ten oosten van het buurtschap gaat het agrarische gebied vrij snel over in het boslandschap van de Veluwe.

De bebouwing van het buurtschap is geclusterd in en om de driehoek Meerveldeweg-Buurtweg-Kampweg en bestaat uit een combinatie van agrarische bebouwing en diverse woningen. De erven zijn onregelmatig verspreid, soms zijn tussenruimtes aanwezig in de vorm van kleine weilanden, in andere gevallen grenzen de erven aan elkaar. De burgerwoningen zijn vaak op de dichtstbijzijnde weg georiƫnteerd. De agrarische erven zijn gericht op de omliggende gronden. Op de erven is de bebouwing meestal onregelmatig verspreid: met wisselende posities en kaprichting rondom de woning. Een typering die eigen is aan een enkenlandschap.

Naast een onregelmatig opgebouwd cluster van bebouwing draagt de aanwezige beplanting bij aan de ruimtelijke typering van een buurtschap. Langs de wegen zijn veel hoge, opgaande beplantingen aanwezig, het meest in de vorm van rijen zomereiken. Verder zijn veel erven van opgaande beplanting voorzien.

Plangebied

Het perceel Buurtweg 8 ligt in het noordwestelijke deel van het buurtschap, vlakbij het punt waar de Buurtweg, de Garderense Molenweg en de Meervelderweg samen komen. Het perceel grenst aan de westzijde direct aan de enk. Ten noorden van het perceel zijn twee burgerwoningen aanwezig, waarbij een relatief groot oppervlak aan bijgebouwen waarneembaar is.

Het perceel is direct gelegen aan de Buurtweg. Aan de overzijde van de weg ligt, gescheiden door een klein weideperceel, de Meervelderweg. Op dat weideperceel is een eikengaard aanwezig.

Ten zuiden van het perceel is het perceel Einderweg 12 gelegen, tevens onderdeel van het plangebied. Hier is een middelgroot, agrarisch bedrijf aanwezig, in de vorm van een melkveehouderij. Onderdeel van dit bedrijf is een minicamping, die zich in het zuidelijke deel van het plangebied bevindt.

Aan de Buurtweg 8 is een middelgroot agrarisch erf aanwezig, dat qua opzet vrij typisch is voor het enkenlandschap waarin het ligt. Aan de weg staat de bedrijfswoning. Het betreft een, in ruimtelijk opzicht, prominent bouwvolume: een T-hallehuisboerderij van een relatief grote omvang. De lengterichting van de boerderij staat min of meer parallel aan de Meervelderweg en daarmee enigszins gedraaid ten opzichte van de aangrenzende Buurtweg. Het voorhuis bevindt zich aan de zuidzijde. Vlakbij de voorgevel staat een bakhuisje. De oude boerderij is een gemeentelijk monument tezamen met het erf met daarop het bakhuisje, een oude pomp, een beukenhaag en diverse oude eiken.

In het verlengde van de deel staat, bijna tegen de noordelijke plangrens een kapschuur die wordt gebruikt voor opslag en het stallen van werktuigen. De kaprichting van deze schuur staat haaks op de Buurtweg. Direct ten westen van de bedrijfswoning staan, met wisselende kaprichtingen, diverse, kleine bedrijfsgebouwen. In de noordwestelijke hoek van het perceel staan varkenstallen, met vier aangeschakelde kappen die parallel staan aan de Buurtweg. Met uitzondering van de kapschuur, betreffen de bedrijfsgebouwen allemaal lage en eenvoudige bouwvolumes. Op het erf is een minimum aan verharding aanwezig.

Het erf kent een groene aanblik. Verspreid op en rond het erf zijn zomereiken aanwezig, vaak van een volgroeid formaat. Daarnaast zijn in de omgeving diverse landschapselementen aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0006.jpg"

Figuur 6: luchtfoto