direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Buurtweg 8 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1166-ont1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid.

Generiek beleid

Vanwege ontwikkelingen in de landbouw verliezen in de komende periode veel agrarische gebouwen en bouwpercelen in het buitengebied hun huidige functie, of hebben die functie al verloren. Ook zijn er agrariërs die hun agrarische gebouwen deels willen gebruiken voor niet-agrarische activiteiten. De provincie wil bevorderen dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan wonen en werken in het landelijk gebied. Doel van functieverandering naar woonfuncties is het accommoderen van de behoefte naar landelijke wonen. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied.

Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De provincie acht het belang van een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het buitengebied zodanig hoog dat zij bij toepassing van functieverandering aandringt bij gemeenten op een vorm van verevening. Met de verandering van de functie van gebouwen veranderen ook de 'eisen' die door bewoners en gebruikers aan de omgeving en publieke ruimte kunnen worden gesteld.

In het Streekplan ligt het plangebied dat is gezoneerd als Multifunctioneel Platteland. Binnen het generieke beleid is de verdere invulling van het ruimtelijke beleid vooral de verantwoordelijkheid van de verschillende gemeenten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1166-ont1_0004.jpg"

Figuur 4: Uitsnede streekplankaart

Regiospecifiek beleid

De spelregels voor functieverandering zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking voor de regio Stedendriehoek: 'Waar stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies. De algemene mogelijkheden uit het Streekplan worden daarin nader uitgewerkt en aangepast op de specifieke situatie in de regio.

Specifiek voor het perceel gelden in hoofdzaak de volgende voorwaarden:

  • Hergebruik van vrijkomende bebouwing voor werkfuncties is toegestaan tot 500 m² vloeroppervlakte per locatie. In de vorm van maatwerk kan die oppervlaktemaat worden verruimd tot 750 m², mits dat voorzien is van een goede onderbouwing.
  • Bebouwing die niet wordt hergebruikt, dient te worden gesloopt.
  • Alleen bedrijvigheid in de (milieu)categorieën 1 t/m 3 kan worden toegestaan, uiteraard voorzover de omgeving in het betreffende geval zich daar niet verzet.
  • Functieverandering naar gebiedsgebonden werkfuncties staat voorop.
  • Bij combinaties van wonen en werken wordt de woning bestemd als bedrijfswoning.

Daarnaast gelden diverse, algemene voorwaarden.