direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Beiden onderdelen van het bestemmingsplan geven de regels voor gebruik en bebouwing van de gronden in het plangebied. De bestemmingen worden hierna besproken.

Bos

De bestemming Bos is gelegd op gronden die aansluiten bij het bosgebied ten westen en ten zuiden van het plangebied. Binnen de bestemming zijn bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting toegestaan. Daarnaast zijn de gronden mede bestemd voor het behoud, de bescherming en de versterking van het bos met de bijbehorende landschaps- en natuurwaarden. Paden, in- en uitritten en nutsvoorzieningen zijn toegestaan. De ontsluitingsweg naar onder meer het kinderdagverblijf is een specifieke aangeduid als 'onstsluiting'.

Bos - Parkstrook

De groenstrook met hoog opgaande beplanting langs de Zuster Meyboomlaan is specifiek bestemd als Bos - Parkstrook. De groenstrook dient als afscheiding voor de omgeving. Binnen de bestemming zijn groenvoorzieningen toegestaan. Het doorsnijden van de gronden met de bestemming Bos - Parkstrook ten behoeve van de ontsluiting van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' op de Zuster Meyboomlaan is toegestaan. Er mogen maximaal vier doorsteken komen.

Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Tevens bevind zich in het gebied een kleine kinderboerderij nabij het kinderdagverblijf.

Maatschappelijk

De gronden en gebouwen die in gebruik zijn door het Gelre Ziekenhuis, Zorggroep Apeldoorn en het kinderdagverblijf Imme zijn bestemd als Maatschappelijk. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden laat deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen toe. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen.

Bebouwing is uitsluitend toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken. Hierbij dient voldaan te worden aan de aangegeven maatvoeringen.

Verkeer

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft voor dit bestemmingsplan de Albert Schweitzerlaan en de Zuster Meyboomlaan.

Verkeer - Parkeerterrein

De bestemming Verkeer-Parkeerterrein ligt aan de voor- en oostzijde van het Gelre ziekenhuis en tussen de Zuster Meyboomlaan en de 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode'. Ook het gebied dat achter het ziekenhuis ligt en beschikbaar is voor parkeren voor personeel is bestemd als Verkeer - Parkeerterrein. De gronden met deze bestemming zijn in de huidige situatie ingericht als parkeerterrein.

Wonen

In het plangebied ligt één vrijstaande woning langs de Richtersweg. Voor deze woning is, overeenkomstig het vigerende plan, de bestemming Wonen opgenomen. De woning heeft op de verbeelding een bouwvlak gekregen.

De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Vaste maat voor bepaling van de hoeveelheid toegestane bebouwing is dat maximaal 60% van de kavel bebouwd mag zijn. De bijgebouwen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en op gronden met de aanduiding 'erf'.

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de verbeelding.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.