direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.

Het plangebied Gezondheidscentrum Lukaslocatie ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied ligt niet in een Keurzone van een watergang of in een grondwaterbeschermingsgebied. Het plangebied ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland heeft aangegeven

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit betekent dat bij toekomstige ontwikkelingen rekening dient worden gehouden met hogere grondwaterstanden ten gevolge van klimaatveranderingen.

Ten noorden van de locatie langs de Albert Schweitzerlaan liggen een aantal peilbuizen uit het gemeentelijk grondwatermeetnet. Uit gegevens van deze peilbuizen blijkt dat de grondwaterstanden op de locatie een relatief grote gradiënt vertonen. Aan de oostzijde komen grondwaterstanden voor van meer dan 4 meter minus maaiveld. Aan de westzijde komen grondwaterstanden voor van circa 1,5 meter minus maaiveld.

Ten noorden van het plangebied ligt een gebied, dat gevoelig is voor grondwateroverlast. Rondom de Eloy basisschool komen periodiek hoge grondwaterstanden voor ten gevolge van een kleischot in de ondergrond. Om de overlast voor de school en de omringende woningen te beperken heeft de gemeente in het verleden een drainagesysteem aangelegd, waarmee de grondwaterstanden beteugeld worden. Het opgepompte water wordt geloosd op de Winkewijert.

Bij toekomstige ontwikkelingen op het Gezondheidspark dient met de grondwatersituatie ten noorden van de locatie rekening gehouden te worden. De ontwikkelingen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de grondwaterstanden of het drainagesysteem.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Ten noorden van het plangebied ligt de Winkewijert/Klingelbeek. De Winkewijert ontspringt in het sprengkoppengebied noordoostelijk van de locatie. De beek betreft een 'SED watergang'. SED wateren hebben al een zekere ecologische waarde of kunnen dit door een relatief geringe inspanning krijgen. De provincie wil de natuur in deze wateren herstellen en beschermen, inclusief het stroomgebied waarin deze wateren liggen.

In het plangebied zelf komt geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet rechtstreeks geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

Bij eventuele ontwikkelingen op het terrein die van invloed zijn op het grondwater dient wel rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de sprengkoppen nabij de locatie. Deze ontwikkelingen mogen geen negatieve invloed hebben op de watervoerendheid van de sprengkoppen.

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt een verbeterd gescheiden rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gescheiden worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per 2 jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken.

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltratiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltratievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.

Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van 20 mm per afvoerende m² verharding aangelegd te worden.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

Nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterstelsel.

5.2.6 Watertoets

Het plan betreft een conserverend bestemmingsplan zonder inliggend oppervlaktewater. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Voor het plan geldt het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

5.2.7 Vooroverleg

Het voorontwerp van bestemmingsplan Gezondheidscentrum Lukaslocatie wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Vallei en Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.