direct naar inhoud van 4.1 Plansystematiek
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

4.1 Plansystematiek

Allereerst is het van belang om vast te stellen dat voorliggend bestemmingsplan een conserverend bestemmingsplan betreft. De geldende bestemmingsplannen en vergunde bouwplannen vormen de basis voor dit bestemmingsplan. Uitgangspunt is het positief bestemmen van de huidige situatie. Het is daarbij zaak om zoveel mogelijk ruimte te bieden om in te kunnen spelen op veranderende eisen en wensen. Om dit te bereiken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • 1. Ligging bouw- en bestemmingsgrenzen
  In voorliggend bestemmingsplan zijn de grenzen van de bestemmingen zoveel mogelijk overgenomen uit het geldende bestemmingsplan. Daarnaast zijn ook de in de afgelopen jaren verleende vergunningen doorvertaald in dit bestemmingsplan. Met het opnemen van de planologisch toegestane bouwgrenzen worden de bestaande rechten gerespecteerd.
 • 2. Bouw- en goothoogtes
  Voor de bouwvlakken van het Gelre ziekenhuis en de 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' zijn maximale hoogtematen opgenomen. De gehanteerde bouwhoogten binnen de bestemmingen zijn gebaseerd op de hoogtematen uit het geldend bestemmingsplan.
 • 3. Infrastructuur en groenstructuur
  Voor de infrastructuur en groenstructuur in het plangebied is ook de bestaande situatie als uitgangspunt genomen. De beeldbepalende groengebieden krijgen in dit bestemmingsplan een passende bestemming. Hierin is onderscheidt gemaakt tussen het stedelijk groen en het aanwezige bosgebied.
  Voor de aanwezige wegen en parkeervoorzieningen is uitgegaan van twee aparte verkeersbestemmingen. De ondergeschikte groenstroken langs de Albert Schweitzerlaan zijn binnen de verkeersbestemming bedoeld voor wegen opgenomen. Hetzelfde geldt voor de trottoirs en fietspaden. De parkeerterreinen hebben eigen verkeersbestemming gekregen, deze verkeersbestemming is meer gericht is op het verblijf en parkeren.