direct naar inhoud van 3.4 Verkeer en vervoer
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

3.4 Verkeer en vervoer

In hoofdstuk 3.4.1 wordt de huidige situatie ten aanzien van de ontsluiting van de ziekenhuislocatie beschreven.

Ten aanzien van het parkeren en vervoermanagement wordt in hoofdstuk 3.4.2 stilgestaan bij de in het vorige bestemmingsplan opgenomen afspraken omtrent vervoermanagement en het gebruik van de parkeerplaatsen op het ziekenhuisterrein

3.4.1 Autoverkeer: Ontsluiting van het ziekenhuisterrein

Het ziekenhuisterrein bestaat uit verschillende onderdelen die hun eigen parkeervoorzieningen hebben. Deze parkeervoorzieningen worden ook op verschillende plaatsen aangesloten op het gemeentelijk wegennet.

De hoofdontsluiting van het ziekenhuis vindt plaats via de Gezondheidsparkweg. Deze weg gaat over in de Albert Schweitzerlaan. 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' ontsluit via de Zuster Meyboomlaan direct aan op de Albert Schweitzerlaan. De Albert Schweitzerlaan sluit aan op de gemeentelijke hoofdwegenstructuur: de Laan van Westenenk.

Het kruispunt Albert Schweitzerlaan / Laan van Westenenk wordt met verkeerslichten geregeld.

3.4.2 Parkeren
3.4.2.1 Inleiding

Als eerste wordt in deze paragraaf teruggeblikt op het oorspronkelijke bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' (vastgesteld 20 september 2001). Hierin zijn inspanningen op het gebied van vervoersmanagement gekoppeld aan het gebruik van de parkeervoorzieningen op het gezondheidspark.

Daarna wordt in paragraaf 3.4.2.3 ingegaan op de 'Evaluatie parkeren Bestemmingsplan Gezondheidspark 2010'. In deze evaluatie worden de bepalingen uit het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het college destijds besloten af te zien van de beperking van het aantal parkeerplaatsen, zoals dat in het geldende bestemmingsplan was opgenomen.

Afgelopen jaren is bij herhaling gebleken dat vooral de directe omgeving van het ziekenhuis parkeeroverlast ervaart. In de laatste paragraaf wordt daarom ingegaan op de parkeersituatie zoals die zich in met name de laatste 2 jaar heeft ontwikkeld.

In de actualisatieopgave van het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' is aanleiding gevonden de gehele parkeersituatie nog eens tegen het licht te houden In deze paragraaf wordt dan ook ingegaan op de voorstellen die zijn gedaan om tegemoet te komen aan de parkeeroverlast die wordt ondervonden in de omliggende woonbuurt.

3.4.2.2 Terugblik bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' - wat waren de uitgangspunten destijds?

In het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' zijn in de voorschriften bepalingen opgenomen ten aanzien van parkeren in relatie tot het te voeren vervoermanagement.

In onderstaand kader wordt een gedeelte hiervan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1158-vas1_0004.png"

3.4.2.3 Evaluatie parkeren bestemmingsplan Gezondheidspark (Gelre ziekenhuis en 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' april 2010

Vanwege de bepalingen die in het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' zijn opgenomen ten aanzien van de inzet tot het terugdringen van de automobiliteit van en naar het Gezondheidspark, heeft de gemeente in 2010 een evaluatie uitgevoerd.

In deze evaluatie is de parkeercapaciteit op het terrein van de gezondheidsvoorzieningen en de bezetting van deze parkeerplaatsen in beeld gebracht. Ook is in beeld gebracht wat de inspanningen zijn geweest op het gebied van vervoermanagement. Daarnaast is in beeld gebracht wat tot op dat moment de (parkeer)overlast was in de omliggende woonbuurten sinds de komst van de gezondheidsvoorzieningen.

  • 1. Op basis van de conclusies uit de Evaluatie heeft het college in 2010 het volgende besloten: Gelre en Randerode zullen zich blijven inspannen voor activiteiten op het gebied van vervoermanagement
  • 2. Gelre en 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' zullen aandacht besteden aan fietsenstallingen op hun terrein;
  • 3. De gemeente zal voor de omliggende woonomgeving in overleg met de dorpsraad een traject opstarten voor het invoeren van vergunningparkeren.
  • 4. Op grond van de hoge parkeerdruk van de parkeerterreinen op het gezondheidspark, de (kleinschalige) parkeeroverlast in de omliggende woonbuurt, houdt de gemeente niet vast aan de bepalingen uit het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn', ten aanzien van de reductie van het aantal parkeerplaatsen met 30%.
3.4.2.4 Parkeersituatie vanaf 2010

De afgelopen jaren is meerdere keren is geconstateerd dat de parkeervoorzieningen op het gezondheidspark nagenoeg volledig benut worden. Dat geldt zeker voor de parkeerplaatsen voor de werknemers. Daarnaast worden ook de parkeervoorzieningen voor bezoekers van het gezondheidspark goed benut. Daarnaast zijn er bij de gemeente meldingen bekend die duiden op parkeeroverlast in de directe omgeving van het gezondheidspark. De dorpsraad Ugchelen en diverse bewoners hebben hiervan melding gedaan bij de gemeente.

Op grond van deze meldingen is door de gemeente in 2009 een enquête gehouden in de omliggende woonbuurt. Hierbij is het draagvlak gepeild om maatregelen te treffen tegen deze parkeeroverlast. Op dat moment bleek dat er niet genoeg draagvlak was (<50%) om een parkeerregime in te voeren dat bezoekers / werknemers van het gezondheidspark weert. Uit meerdere gesprekken en waarnemingen bleek wel dat de parkeeroverlast zich tot enkele 'hotspots' in de woonbuurt voordoet maar dat de overlast zich ook tot deze locaties (op de Kruisvoorde) beperkt.

Het herzien van het bestemmingsplan Gezondheidspark is dan ook aanleiding geweest om in overleg met bewoners en dorpsraad een traject te starten waarin maatregelen worden ontwikkeld om deze parkeeroverlast in de directe omgeving van het gezondheidspark te voorkomen. In dit verband heeft het college januari 2013 besloten een pilot op te starten. Dit traject loopt parallel aan het traject van de herziening van het bestemmingsplan.

3.4.2.5 Toekomstige situatie

De huidige situatie op parkeergebied is fors veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan 'Gezondheidspark Apeldoorn' was bekend dat het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn ingrijpend zou wijzigen vanwege het samenvoegen van de locaties Juliana en Lukas. Met hulp van bureau Goudappel Coffeng zijn destijds prognoses opgesteld voor de parkeerbehoefte als gevolg van de komende wijzigingen. Daarin zijn ook de overige wijzigingen meegenomen, zoals een multifunctionele eenheid en de vorming van Kastanjehof. Het bestemmingsplan 'Gezondheidslocatie Apeldoorn' bevat dus een aantal voorspellingen.


In de loop der jaren is stapsgewijs de omslag naar de huidige situatie gemaakt, waarbij de parkeeraantallen en de ruimtelijke opzet van het onderzoek zoals vervat in een Masterplan in grote lijnen zijn gerealiseerd. In de tussenliggende tijd was uiteraard ook sprake van nieuwe ontwikkelingen die een weerslag op het parkeren hebben gehad. Voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van Gelre Ziekenhuizen waarvan de huidige locatie Apeldoorn naast die van Zutphen onderdeel is. Daarnaast is een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteits-management genomen, waaronder het invoeren van betaald parkeren bij Gelre).


Ook op dit moment blijft het gebied zich verder ontwikkelen. Zo zal de 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' haar parkeerterrein optimaliseren en de toegang hiervan gaan reguleren.

Het parkeerterrein van 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' krijgt namelijk in de nabije toekomst een facelift om het gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen te verbeteren. Zie de onderstaande afbeelding: nieuwe terreininrichting 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode'. Onderdeel van de verbetering is het plaatsen van slagbomen op het parkeerterrein waardoor het terrein alleen benut kan worden door bezoekers en werknemers van Randerode. De parkeercapaciteit van dit parkeerterrein blijft gelijk.

De voorgestelde inrichting, zoals aangegeven op de afbeelding, wordt mogelijk gemaakt in het voorliggend bestemmingsplan 'Gezondheidscentrum Lukaslocatie'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1158-vas1_0005.jpg"

Afbeelding nieuwe terreininrichting 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode'

Om een indruk te krijgen van de actuele zaken omtrent parkeren is eind 2012 een aantal observaties gedaan (zie bijlage Verkeersmetingen Gezondheidspark). Deze leveren het volgende beeld op. De parkeercapaciteit van het gezondheidspark wordt op het piekmoment naar behoren gebruikt, er blijft alleen een kleine buffer op de betaalde terreinen over. Zowel op het piekmoment als gedurende de werkdagen wordt parkeerruimte in de directe omgeving echter ook door medewerkers en bezoekers van het gezondheidspark benut.

Deze uitwaaiering in de directe omgeving is reeds lange tijd bekend en vormt een twistpunt tussen betrokkenen. Zoals hiervoor is aangegeven in paragraaf 3.4.2.4 wordt hiertoe een pilot opgestart. Uit de evaluatie is verder gebleken dat de huidig aanwezige parkeervoorzieningen op het gezondheidspark voor 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' en het Gelreziekenhuis voldoende zijn om aan de parkeervraag te voldoen.

Om de aanwezige fsyieke parkeercapaciteit te borgen wordt aan de betrokken terreinen in het bestemingsplan de passende bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied' gegeven. Hiermee wordt geborgd dat voldoende parkeergelegenheid conform de huidige regeling in stand blijft.

3.4.3 Openbaar vervoer

Momenteel is het gezondheidspark direct met het openbaar vervoer bereikbaar. De stadsdienst bedient het ziekenhuis 4 maal per uur. De buslijn halteert voor de hoofdingang van het ziekenhuis. Daarnaast kan men gebruik maken van aanvullend openbaar vervoer, de Taxibus.

3.4.4 Fiets

Het gezondheidspark kan ook per fiets goed worden bereikt. Diverse fietsroutes routes ontsluiten het gezondheidspark naar de omliggende woonbuurten.

3.4.5 Vervoermanagement

Zowel Gelreziekenhuis als 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode' brengen vervoermanagement in de praktijk. Dit zorgt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van de aanwezige parkeercapaciteit op het gezondheidspark.