direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de openbare weg, het geplande parkeerterrein en de ruimte tussen de woningen en dat pakeerterrein. Deze bestemming voorzien in wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. De aanduiding 'bijgebouwen' voorziet in de geplande bergingen bij de appartementen.


Wonen

De nieuwe woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen gekregen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak gegeven. Voor het appartementengebouwen en de halfvrijstaande woningen liggen de grenzen van het bouwvlak gelijk aan de grenzen van de geplande bouwmassa's. Voor de vrijstaande woning is een standaardmaat voor het bouwvlak aangehouden van 10 bij 15 meter, waarbinnen de geplande woning past.

Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen:

  • 'gestapeld', voor de appartementen,
  • 'twee-aaneen', voor de halfvrijstaande woningen
  • 'vrijstaand', voor de vrijstaande woning.

Middels aanduidingen is daarnaast de maximale goot- en bouwhoogte vastgelegd. Die maten zijn overgenomen uit het opgestelde bouwplan.

Bij de appartementen zijn in de woonbestemming geen bijgebouwen toegestaan. Bij de andere woningen zijn die gebouwen toegestaan binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'erf'. De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.