direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 0,3 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt niet in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. . In de nabijheid van de locatie ligt geen representatieve peilbuis uit het gemeentelijk grondwatermeetnet. Uit gegevens van peilbuizen in de wijdere omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied waarschijnlijk meer dan 8 meter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Door de lage grondwaterstand zal grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In de directe omgeving van het plangebied komt geen oppervlaktewater voor. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater.

Dit plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Het regenwater van daken en terreinverhardingen mag niet afgevoerd worden naar de vuilwaterriolering. Volgens de gemeentelijk bouwverordening is het in het buitengebied niet toegestaan het hemelwater van daken en verhardingen af te voeren naar de vuilwaterriolering en dient dit verwerkt te worden op het eigen perceel. Dit kan plaatsvinden door het terrein zo min mogelijk te verharden en daar waar sprake is van verharding het regenwater te infiltreren in de bodem via een infiltratievoorziening (greppel, zaksloot of ondergrondse voorziening) van voldoende capaciteit op eigen terrein.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De vuilwaterafvoer van de nieuwe woningen dient te worden aangesloten op de bestaande vuilwaterriolering. De bestaande riolering heeft voldoende capaciteit voor de extra vuilwaterafvoer van de extra woningen.

5.2.6 Watertoets

Het plan omvat (netto) minder dan 10 woningen. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.