direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Hoenderloo is gelegen midden op de Veluwe, aan de voet van de westelijke helling van de stuwwal. Het dorp ligt omringd door bossen op hooggelegen zandgronden met als dominerende soorten grove den, berk en zomereik, afgewisseld met heide. De nadrukkelijke aanwezigheid van natuur in de directe omgeving is ook in het dorp zichtbaar. Hoenderloo kan gekenmerkt worden als een groen dorp. Hoenderloo bestaat uit vier typen bebouwing:

  • langs de oudste wegen bebouwing in een losse setting naast elkaar, zodat er sprake is van een lint, welke qua dichtheid toeneemt naar de kern van het dorp toe.
  • De Krim, te noosten van de dorpskern, liggen verspreide erven in een landelijke setting;
  • Bebouwing in het westen en bij de Hoenderloo Groep bestaan uit paviljoens;
  • en tot slot zijn er nog vakantiewoningen op de recreatieparken her en der in en om Hoenderloo.

De Krim is te karakteriseren als een uitloper van de kern van het dorp. In het gebied is een mozaïek aanwezig van weilanden, bospercelen, woonpercelen en verspreid enkele bedrijfspercelen. Het betreft een kleinschalig landschap, met lange, rechte wegen, veel perceelsrand- en laanbeplantingen en kavels van beperkte omvang.

Middenin De Krim ligt het plangebied, gesitueerd aan de kruising van de Miggelenbergweg met de Brouwersweg. Ten noordoosten van het plangebied ligt een klein bosperceel. Langs de zuidoostzijde grenst het plangebied aan een brede houtsingel. In het noordoosten grenst het plangebied aan de Miggelenbergweg en een weiland, dat ingeklemd ligt tussen het plangebied en een klein recreatiepark. Ten zuidwesten van het plangebied loopt de Brouwersweg en staan enkele woningen, die eveneens direct aan de genoemde kruising staan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0006.jpg"

Figuur 6: luchtfoto plangebied

In het plangebied staan, vrij prominent aan de kruising een bebouwingscluster, bestaande uit twee woonhuizen en een voormalig tankstation met garagebedrijf. Direct aan de kruising staat een bouwvolume dat vrij standaard is voor een woning in de omgeving: een bouwlaag met een kap met een beperkte hoogte, uitgevoerd in eenvoudige architectuur. Dit volume is gericht op de Brouwersweg, de kaprichting staat parallel aan de Miggelenbergweg. Haaks daarop staat, verbonden met een tussenlid, een hoger bouwvolume waarbinnen de garage-activiteiten plaatsvinden. Dit volume bestaat uit twee bouwlagen met een kap, die qua lengterichting haaks op de Miggelenbergweg staat. Aan de achterzijde en de noordoostzijde is dit bouwvolume voorzien van enkellaags aanbouwen, waarbij de aanbouw aan de wegzijde is voorzien van een kap. Voor alle bouwvolumes is de architectuur hetzelfde: eenvoudig, met zwarte dakpannen en wit en grijs geschilderde gevels. Hoewel het geldende bestemmingsplan niet meer dan 1 inpandige bedrijfswoning mogelijk maakt, zijn sinds jaar en dag twee bedrijfswoningen aanwezig in het bedrijfsgebouw. Het terrein direct rondom het bedrijfsgebouw is grotendeels verhard, met tussen het gebouw en de weg, de tankinstallatie. Voor het overige is het perceel in gebruik als weiland.