direct naar inhoud van 2.5 Dorpsvisie en Structuurvisie Hoenderloo
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

2.5 Dorpsvisie en Structuurvisie Hoenderloo

Sinds begin 2007 wordt voor Hoenderloo, op initiatief van Hoenderloo’s Belang een pilot uitgevoerd ( 'Dorpen groeien op eigen Wijze'). In deze pilot is door een werkgroep van dorpsbewoners een dorpsplan opgesteld. De directe omgeving van Hoenderloo maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en van Natura2000-gebied. Daarmee is behoud van natuur en landschap gewaarborgd. Maar daardoor worden de uitbreidingsmogelijkheden beperkt. In de pilot is gezocht naar mogelijkheden om woningen toe te voegen, rekening houdend met de genoemde belangrijke waarden. Het behoud van de leefbaarheid in dorp staat daarbij voorop. Op dit moment is het proces gaande voor de opstelling van een structuurvisie voor Hoenderloo. De dorpsvisie zal hierbij als uitgangspunt worden gebruikt.

Vanuit de dorpsvisie zijn per thema een aantal wenselijke punten naar voren gekomen die breed gedragen worden door de inwoners. Op het gebied van woningbouw wordt vooral gestreefd naar kleinschalige bebouwing die past bij de omgeving. Daarnaast is het voor het gebied De Krim wenselijk dat vooral op plekken waar bebouwing vrijgekomen is, nieuwbouw plaatsvindt die bijdraagt aan een kwalitatief betere leefomgeving. Tot slot wordt het belangrijk geacht dat personen die sociaal of economisch verbonden zijn aan Hoenderloo, een voorkeurspositie hebben op (te bouwen) woningen in Hoenderloo.

De structuurvisie Hoenderloo is nog in wording en de dorpsvisie Hoenderloo heeft geen juridische status. Gezien de uitgangspunten in de dorpsvisie kan wel worden gesteld dat de realisatie van woningbouw in het plangebied past binnen de dorpsvisie van Hoenderloo.