direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Bedrijf

De locaties met bedrijven zijn opgenomen binnen de bestemmingen 'Bedrijf'. Binnen deze bestemming zijn alleen bedrijven in milieucategorie 1 toegestaan. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in milieucategorie, is aangegeven dat naast milieucategorie 1 bedrijven ook het feitelijk aanwezige bedrijfstype is toegelaten ter plaatse van de desbetreffende aanduiding. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1, die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die als bijlage bij de regels is opgenomen. In paragraaf 5.1.3 is de milieuzoneringssystematiek verder besproken.

Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen. Ten eerste zijn er bedrijfstypen die wel op de basislijst van de VNG voorkomen maar die om planologische redenen niet een bedrijfsbestemming krijgen. Het gaat hier om detailhandels- en horecabedrijven (met uitzondering van cateringbedrijven die wel in de bestemming Bedrijf thuishoren), maatschappelijke dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Omdat deze bedrijfstypen een heel andere uitstraling op de omgeving hebben dan gewone bedrijven worden hiervoor specifieke bestemmingen gebruikt, zoals Detailhandel, Horeca en Maatschappelijk. Ze zijn daarom niet in de Lijst van toegestane bedrijfstypen opgenomen. Ten tweede zijn er ook bedrijven die in deze buurt niet passen omdat er geen ruimte voor is of omdat de buurt zich er niet voor leent. Het gaat dan om land- en tuinbouw (een kleinschalig bedrijfsvorm als een hoveniersbedrijf is hier wel denkbaar en daarom wel in de Lijst opgenomen), zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning. Tot slot wordt om milieuhygiënische redenen de opslag van gevaarlijke stoffen hier niet wenselijk geacht en daarom uitgesloten. Ook geluidzoneringsplichtige bedrijven als genoemd in Bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht en risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichten zijn uitgesloten, omdat zij niet passen in een woonwijk.

De verkooppunten voor motorbrandstoffen met of zonder lpg zijn expliciet aangeduid en dus alleen ter plaatse van de aanduiding toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding is een bedrijfswoning toegestaan. Om alle twijfel weg te nemen is bepaald dat beroepsuitoefening aan huis is toegestaan.
Door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels kunnen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. Bij de toetsing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het afwijken is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Bedrijf - Brandweerkazerne

Op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Brandweerkazerne' is uitsluitend een branweerkazerne toegestaan.

Bos

Op de gronden met de bestemming 'Bos' zijn bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting toegestaan. Daarnaast zijn de gronden mede bestemd voor het behoud, de bescherming en de versterking van het bos met de bijbehorende landschaps- en natuurwaarden. Verder zijn paden, in- en uitritten en nutsvoorzieningen toegestaan.

Centrum

Op gronden met de bestemming 'Centrum' zijn verschillende centrumfuncties toegestaan. Het gaat hier om de volgende functies:

  • maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 van de bij de regels behorende Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen. Deze functie is dus binnen de gehele bestemming 'Centrum' toegestaan;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 1' tevens voor kantoren en op de verdiepingen uitsluitend woningen;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 2' tevens voor zakelijke dienstverlening en horeca in categorie 1 van de bij de regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 3' tevens voor detailhandel en op de verdiepingen uitsluitend woningen;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 4' tevens voor bedrijfsactiviteiten in categorie 1 van de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, detailhandel, horeca in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen en op de verdiepingen uitsluitend woningen;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 5' tevens voor horeca in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - 6' tevens voor detailhandel, horeca in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen en woningen.

Bij de woningen binnen deze bestemming zijn onder voorwaarden ook beroepsuitoefening aan huis en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan.

Cultuur en ontspanning

Op gronden met de bestemming 'Cultuur en ontspanning' zijn activiteiten gericht op cultuur en ontspanning in de categorieën 1 en 2 van de Lijst van toegelaten vormen van cultuur en ontspanning toegelaten. Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en ook andere vormen van cultuur en ontspanning worden toegelaten. Criterium voor het afwijken is dat de dan toe te laten vorm van cultuur en ontspanning naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen. Binnen deze bestemming zijn ook evenementen expliciet toegestaan.

Detailhandel

De gronden met de bestemming 'Detailhandel' zijn bestemd voor detailhandel en een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’. Daarnaast mogen de gronden worden gebruikt voor horeca in categorie 1 en wonen op de verdieping ter plaaste van respectievelijk de aanduiding 'horeca' en 'wonen'. Ook het gebruik als tuin en/of erf en nutsvoorzieningen zijn toegestaan. Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis is toegestaan.

Gemengd - 1 en Gemengd - 2

Op gronden met de bestemming 'Gemengd - 1' en 'Gemengd - 2' is naast de woonfunctie ook minimaal één andere functie als hoofdfunctie toegestaan. Binnen deze bestemmingen gaat het om kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', maatschappelijke voorzieningen in categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' en horeca in categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'horeca'.

Het verschil tussen de twee gemengde bestemmingen betreft de situering van de gronden binnen 'Gemengd - 1' binnen het rijksbeschermde stadsgezicht, waaraan ook een afwijkende bebouwingsregeling is gekoppeld.

Gemengd - 3

De bestemming 'Gemengd - 3' is opgenomen ten behoeve van Orpheus. Binnen deze bestemmming zijn maatschappelijke voorzieningen in de catgeorieën 1 en 2 toegestaan, horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca' in de catgeorieën 1 en 2 en voorzieningen ten behoeve van cultuur en ontspanning.


Groen - 1 en Groen - 2

Voor het openbare groen in het plangebied is de bestemming 'Groen - 1' opgenomen. Grote aaneengesloten waardevolle groengebieden dan wel open en onbebouwde binnenterreinen (in De Parken) hebben de bestemming 'Groen - 2' gekregen. Binnen deze bestemmingen zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Het bevoegd gezag kan onder voorwaarden bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter.


Horeca

Op gronden met de bestemming 'Horeca' zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen toegelaten. Bij omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels en ook andere horecatypen worden toegelaten. Criterium voor het afwijken is dat de dan toegelaten horecavorm naar aard en invloed vergelijkbaar is met de bij recht toegelaten vormen. Ter plaatse van de aanduiding is een bedrijfswoning toegestaan al dan niet in combinatie met beroepsuitoefening aan huis en niet- publieksgerichte bedrijfsmatige activteiten aan huis.

Kantoor

Op de gronden met de bestemming 'Kantoor' zijn kantoren, zakelijke dienstverlening, congres- en vergaderruimten, nutsvoorzieningen, tuinen en erven toegestaan, inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen.


Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden laat deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen toe. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Daar waar de betreffende aanduiding is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.

Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een woongebied en noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woongebied, zoals scholen en (para)medische praktijken. Daarom worden overal in het plangebied maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 meter die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd.

Sport

Op de gronden met de bestemming 'Sport' zijn evenementen, nutsvoorzieningen, sport en sportvoorzieningen tot en met categorie 3.1 van de Lijst van toegelaten sportvoorzieningentoegestaan. Ook kinderopvang is hier toegestaan. Deze bestemming is opgenomen voor het sportcomplex Marialust.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Terrassen ten behoeve van nabijgelegen horecavestigingen hebben een verblijfsfunctie en vallen daarmee onder deze bestemming. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht.


Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming 'Verkeer - Weg' gekregen. Het betreffen hier de volgende wegen: Loolaan, Koning Loewijklaan, Zwolseweg, Vossemanstraat en Wilhelmina Druckerstraat.


Wonen - 1 en Wonen - 2

De woningen in het plangebied hebben de bestemming 'Wonen - 1' of 'Wonen - 2'. De bestemming 'Wonen - 1' is opgenomen voor de woningen binnen het rijksbeschermde stadsgezicht De Parken, waaraan ook een afwijkende bebouwingsregeling is gekoppeld.

Voor de woningen is op de verbeelding een bouwvlak opgenomen. Binnen 'Wonen - 1' zijn de bouwvlakken strak om de bestaande hoofdgebouwen gelegd om daarmee het beschermde stadgezicht te beschermen. Binnen de bestemming 'Wonen - 2' is gewerkt met standaarddieptes. In sommige gevallen heeft het bouwvlak de vorm van een bouwstrook waarin meerdere woningen zijn opgenomen. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven, is gewerkt met kleinere bouwvlakken op maat. Het bouwvlak voor gestapelde woningen is strak om de gebouwen getrokken.

Op één locatie komen woonwagenstandplaatsen met woonwagens voor. Deze zijn opgenomen in de bestemming 'Wonen - 2'. De locatie is aangeduid met de aanduiding 'woonwagenstandplaats'. In de regels is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding woonwagens en vrijstaande woningen zijn toegelaten. Hiermee is het mogelijk gemaakt een woonwagen te vervangen door een vrijstaande woning. In het bebouwingsschema is een gedetailleerde regeling voor de maatvoering van woonwagens (en vervangende vrijstaande woningen) opgenomen.


Wonen - Garageboxen

Garageboxen en bergingen die niet aan de naastgelegen woningen gekoppeld zijn, zijn apart bestemd als 'Wonen - Garageboxen'. Aan deze garages zijn geen uitbreidingsmogelijkheden toegekend. De maximale bouwhoogte van garageboxen is 3 meter.


Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie middelhoog' gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.


Waarde - Beken en sprengen

De dubbelbestemming 'Waarde - Beken en sprengen' is gegeven aan het tracé van de Grift en de Badhuisspreng. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. De dubbelbestemming beoogt ook de beekoevers te beschermen. Daarom is het bestemmingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van het beheer van de beken of sprengen worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels. Afwijken is alleen mogelijk wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Als voorwaarde is daarnaast opgenomen dat de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet mogen worden aangetast. Ook deze bestemming kent voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunningvereiste voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Waarde - Beschermd stadsgezicht

Voor het rijksbeschermd stadsgezicht De Parken en het gemeentelijk beschermd stadsgezicht de Indische Buurt is de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' opgenomen. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het behoud van de ruimtelijke en functionele karakteristieken van de beschermde stadsgezichten.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Binnen de bestemming 'Bedrijf' en die bestemmingen die ook bedrijfsactiviteiten mogelijk maken, is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.

Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen vallen onder bouwwerken. In het stedelijk gebied zijn bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming een bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.

Regeling karakteristieke panden

De panden die in de rapportage 'Cultuurhistorische gebiedsanalyse en ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in bestemmingsplangebied De Parken, Indische Buurt en Beekpark', die is beschreven in paragraaf 5.5.3, een Hoge totaalwaarde hebben zijn in dit bestemmingsplan aangewezen als karakteristiek pand. Op de plankaart hebben ze de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. In de bestemmingsomschrijving van die bestemmingen waar deze aanduiding voorkomt is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding de gronden (ook) bestemd zijn voor behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden. Verder is bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding verboden is de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing te slopen zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Kort gezegd wordt deze vergunning alleen verleend wanneer de kosten van renovatie zo hoog zijn dat handhaven van het pand redelijkerwijs niet meer kan worden geëist. De aanvrager dient dit met een rapport van een deskundige aan te tonen.