direct naar inhoud van 4.4 Wonen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

4.4 Wonen

4.4.1 De Parken

Visie

De Parken is overwegend een woongebied. De woonfunctie levert dan ook een zeer belangrijke bijdrage aan de waarde van het plangebied. De woonfunctie dient dan ook zoveel mogelijk te worden versterkt. Van belang is dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwingbeschermd wordt waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden. Anderzijds is van belang dat voldoende flexibiliteit wordt geboden aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand houden.

Vertaling in het bestemmingsplan

 • In de Parken hebben de bestaande woningen de bestemming 'Wonen - 1' gekregen. Panden met een andere functie dan wonen (bijv. kantoor of maatschappelijk) hebben een gemengde bestemming gekregen waarbij het ook mogelijk is het pand (opnieuw) in gebruik te nemen als woning.
 • Om de diversiteit te garanderen is per pand een bouwvlak opgenomen dat strak langs de gevels van de oorspronkelijke hoofdbouwmassa gelegd is. Om de karakteristieke openheid van zijtuinen te behouden is de grens tussen de aanduidingen 'tuin' en 'erf' 3 meter achter de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw gelegd. Ter plaatse van de aanduiding 'tuin' mag niet gebouwd worden, met uitzondering van erkers en serres. Ook omgevingsvergunningvrij kan hier niet gebouwd worden. Bestaande aanbouwen aan de zij- en achtergevel worden buiten het bouwvlak binnen de aanduiding 'erf' opgenomen,
 • Binnen de bestemming 'Wonen - 1' mag 85 m2 aan bijgebouwen gebouwd worden en mag maximaal 33% van het erf bebouwd worden. Het perceel mag daarbij voor maximaal 60% worden bebouwd.
 • Bij elke woning is het mogelijk onder voorwaarden een beroep of bedrijf aan huis uit te oefenen.
4.4.2 Indische Buurt

Visie

Ook de Indische Buurt is overwegend een woongebied. De woonfunctie levert een zeer belangrijke bijdrage aan de waarde van het plangebied. De woonfunctie dient dan ook zoveel mogelijk te worden versterkt. Van belang is dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwingbeschermd wordt waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden. Anderzijds is het van belang dat voldoende flexibiliteit wordt geboden aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand houden.

Vertaling in het bestemmingsplan

 • In de Indische Buurt hebben de bestaande woningen de bestemming 'Wonen - 2' gekregen. Panden met een andere functie dan wonen (bijv. kantoor of maatschappelijk) hebben een gemengde bestemming gekregen waarbij het ook mogelijk is het pand (opnieuw) in gebruik te nemen als woning.
 • In tegenstelling tot De Parken is in de Indische Buurt niet voor elk pand een eigen bouwvlak opgenomen, maar wordt gewerkt met bouwstroken. Hiervoor is voor vrijstaande woningen een diepte gehanteerd van 15 meter, voor tweeaaneen gebouwde woningen een diepte van 12 meter en voor aaneengebouwde woningen een diepte van 10 meter. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven is gewerkt met kleinere bouwvlakken. Op grond van de Wabo is echter het bouwen van bijgebouwen in veel gevallen vergunningvrij (m.u.v. monumenten en rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht). Het vrijhouden van zijtuinen kan dus maar beperkt worden geregeld in het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat hoofdgebouwen aan de zijgevels te veel uitbreidingsmogelijkheden krijgen waarbij de bestaande ruimte tussen woningen te veel beperkt wordt, zijn bouwstroken opgesplitst.
 • Daar waar in het plangebied gestapelde woningen voorkomen, zijn strakke bouwvlakken opgenomen. Omdat er bij de gestapelde woningen over het algemeen geen bijgebouwen voorkomen, wordt er geen erfaanduiding opgenomen, maar de aanduiding 'tuin'.
 • Binnen Wonen-2 geldt dat, bij een kaveloppervlakte tot 500 m² maximaal 50 m² aan bijgebouwen mag worden opgericht. Bij een kaveloppervlakte tussen 500 m² en 750 m² een maximum van 65 m² en bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m² maximaal 85 m² aan bijgebouwen. Het perceel mag daarbij voor maximaal 60% worden bebouwd.
 • Bij elke woning is het mogelijk onder voorwaarden een beroep of bedrijf aan huis uit te oefenen.
4.4.3 Beekpark

Visie

Het wonen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en levendigheid van het centrum. Dit geldt niet alleen voor de grondgebonden en gestapelde woningen in het zuidelijke deel van Beekpark maar ook voor de aanwezige wooneenheden op de verdieping boven de diverse centrumfuncties.

Vertaling in het bestemmingsplan

 • In het Beekpark hebben de bestaande woningen de bestemming 'Wonen - 2' gekregen.
 • Net als in de Indische Buurt is gewerkt met bouwstroken. Hiervoor is voor vrijstaande woningen een diepte gehanteerd van 15 meter, voor tweeaaneen gebouwde woningen een diepte van 12 meter en voor aaneengebouwde woningen een diepte van 10 meter. Daar waar vanuit cultuurhistorisch oogpunt de open ruimte tussen de woningen behouden moet blijven is gewerkt met kleinere bouwvlakken. Om te voorkomen dat hoofdgebouwen aan de zijgevels te veel uitbreidingsmogelijkheden krijgen waarbij de bestaande ruimte tussen woningen te veel beperkt wordt, zijn bouwstroken opgesplitst.
 • Daar waar in het plangebied gestapelde woningen voorkomen, zijn strakke bouwvlakken opgenomen. Omdat er bij de gestapelde woningen over het algemeen geen bijgebouwen voorkomen, wordt er geen erfaanduiding opgenomen, maar de aanduiding 'tuin'.
 • Binnen Wonen-2 geldt dat, bij een kaveloppervlakte tot 500 m² maximaal 50 m² aan bijgebouwen mag worden opgericht. Bij een kaveloppervlakte tussen 500 m² en 750 m² een maximum van 65 m² en bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m² maximaal 85 m² aan bijgebouwen. Het perceel mag daarbij voor maximaal 60% worden bebouwd.
 • Bij elke woning is het mogelijk onder voorwaarden een beroep of bedrijf aan huis uit te oefenen.