direct naar inhoud van 2.2 Monumentenwet 1988
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.2 Monumentenwet 1988

Een deel van de cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplangebied wordt beschermd via de Monumentenwet 1988. De wet heeft betrekking op gebouwen en objecten, stads- en dorpsgezichten, archeologische waarden en het uitvoeren van archeologisch onderzoek.

2.2.1 Rijksbeschermd stadsgezicht De Parken

De Monumentenwet 1988 geeft de mogelijkheid tot aanwijzing van rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten. Onder stads- en dorpsgezichten worden groepen van onroerende zaken bedoeld die een bijzondere historisch-ruimtelijke ontwikkeling vertegenwoordigen. Binnen een beschermd gezicht kunnen zich een of meer monumenten bevinden. Vernieuwing (ruimtelijk en functioneel) in deze gebieden vindt selectief plaats: ten einde het historische karakter en de structuur van deze gebieden te handhaven wordt continuïteit nagestreefd. Om dit doel te bereiken, stelt de Monumentenwet 1988 de eis om beschermende bestemmingsplannen op te stellen.

In 2005 is De Parken aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Voor de redengevende beschrijving van dit rijksbeschermd stadsgezicht wordt verwezen naar bijlage 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0003.png"

Gebied dat is aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht

2.2.2 Rijksmonumenten

De Monumentenwet 1988 geeft het rijk de mogelijkheid om gebouwen, objecten en ensembles aan te wijzen als rijksmonument. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via een vergunningenstelsel en bij restauratie zijn financiële middelen beschikbaar.

De bescherming van rijksmonumenten is geregeld in het kader van respectievelijk de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening (zie paragraaf 2.19).

2.2.3 Gemeentelijke monumentenverordening

De Monumentenwet 1988 geeft aan gemeenten de vrijheid om zelf een gemeentelijke monumenten- of erfgoedverordening vast te stellen. Een monumenten- of erfgoedverordening biedt onder meer de mogelijk om gemeentelijke (archeologische) monumenten, beschermde gezichten en gebieden aan te wijzen. De vigerende Monumentenverordening 2012 van de gemeente Apeldoorn is op 20 december 2012 in werking getreden (zie paragraaf 2.19).