direct naar inhoud van 2.18 Welstandsbeleid
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.18 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing. Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Voor het plangebied wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin een gebiedsgerichte uitwerking van het welstandsbeleid is opgenomen. Het beeldkwaliteitsplan zal qua systematiek aansluiten op de kadernota 'Over Welstand gesproken'. Het Beeldkwaliteitsplan brengt de ruimtelijke kwaliteit van een gebied in beeld. Het laat zien dat naast architectuur ook andere aspecten belangrijk zijn zoals:

  • de herkenbaarheid en kwaliteit van de verschillende typen openbare ruimte;
  • de samenhang van bebouwing en openbare ruimte;
  • het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren.


In het Beeldkwaliteitsplan worden handreikingen gegeven zodat plannen goed passen in hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat andere bewoners, ondernemers en pandeigenaren op een vergelijkbare manier een bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid van de wijk, geeft een beeldkwaliteitsplan ook een aantal regels in de vorm van een formeel welstandskader. Dit zijn de officiële regels die de Woningwet vraagt om derdebelanghebbenden (bijvoorbeeld de buren) voldoende zekerheid te bieden dat het gebied niet verrommelt.