direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van opzet. In het plangebied komen geen keurzones voor van watergangen of zoekgebieden voor waterberging, die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Hoenderloo ligt midden op de Veluwe. In het dorp bevindt het grondwater zich op relatief grote diepte. Op basis van de beschikbare peilbuisgegevens kan gesteld worden dat de grondwaterstand zich bevindt tussen de circa 10 en 30 meter minus maaiveld en de lokale diepte sterk afhankelijk is van de maaiveldhoogte ter plaatse.

Hoenderloo ligt in de door de provincie aangeduide grondwaterfluctuatiezone. Dit betekent dat door klimaatverandering in de toekomst de grondwaterstanden kunnen stijgen. Echter door de diepe ligging van de grondwaterspiegel heeft dit geen of slechts beperkte consequenties voor bijvoorbeeld bouwprojecten.

Bij de nieuwe ontwikkelingen dient grondwaterneutraal ontwikkeld te worden.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

In Hoenderloo komt geen natuurlijk oppervlaktewater en geen waterafhankelijke landnatuur voor. Het voorliggende bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard en maakt slechts enkele in omvang beperkte ontwikkelingen mogelijk. Het heeft dan ook geen (nadelige) gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het plangebied en in de omgeving daarvan.

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

Afvoer van hemelwater

In Hoenderloo ligt een rioolstelsel dat alleen geschikt is voor de inzameling van afvalwater. Het afvalwater wordt verpompt met een persleiding naar het rioolstelsel in Apeldoorn.

Het rioolsysteem is daarmee niet geschikt voor de afvoer van hemelwater. Het openbare gebied is dan ook niet aangesloten op het rioolstelsel. Het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem, veelal via infiltratie- of zinkputten. Wel is er sprake van ongeoorloofde particuliere regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool. Dit leidt bij hevige regenval leidt tot wateroverlastproblemen in de lage delen, bijvoorbeeld bij de Paalbergweg en Plaggenstekersweg. In de Bouwverordening is bepaald dat in het buitengebied het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen niet mag aangesloten op de riolering en moet worden verwerkt op eigen perceel, bijvoorbeeld door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein. De gemeente gaat de wateroverlast aanpakken door te handhaven op de ongeoorloofde aansluitingen van regenwater.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen. Door het toepassen van onder andere niet uitlogende bouwmaterialen en blad- en zandvangers wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt.

Afvoer van afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.5 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen.

Het plangebied Dorp Hoenderloo omvat minder dan 10 woningen/1.500 m┬▓ extra verhard oppervlak.

In Hoenderloo komen geen keurzones van watergangen voor. Daarnaast ligt het plan niet in een zoekgebied voor waterberging. De nieuwe ontwikkelingen in het plan betreffen geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.

Het voorontwerp van bestemmingsplan wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het waterschap wordt, indien noodzakelijk, verwerkt in deze waterparagraaf.