direct naar inhoud van 4 Ruimtelijke en Functionele opzet
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

4 Ruimtelijke en Functionele opzet

Voorliggend bestemmingsplan heeft een beheerkarakter. De bestaande situatie wordt in principe gemeen positief bestemd.

Vigerende bouwmogelijkheden.

De bouwtitels uit het geldende bestemmingsplan en een doorlopen vrijstellingsprocedure die niet zijn gerealiseerd, zijn overgenomen.

Het betreft hierbij twee locaties:

  • aan de Krimweg tussen 14A en 16 is de realisatie van één woning mogelijk na het doorlopen van een vrijstellingsprocedure. Naast de 2 reeds gerealiseerde woningen is ook de derde woning op het voormalig agrarisch perceel binnen dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Ook de reeds gerealiseerde woningen hebben een woonbestemming gekregen.
  • ten noorden van Middenweg 7 is de mogelijkheid van realisatie van 2 woningen opgenomen. In het vigerend bestemmingsplan waren deze twee bouwmmogelijkheden reeds opgenomen (zie onderstaande afbeelding).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-von1_0005.png"

Uitsnede plankaart vigerend Uitsneden verbeelding voorliggend

bestemmingsplan 'Hoenderloo 1980' bestemmingspan

Paalbergweg Nieuw Veldheim Hoenderloo

Op dit moment is het bestemmingsplan 'Paalbergweg Nieuw Veldheim Hoenderloo' (april 2012 als ontwerp in procedure gegaan) voor een herstructureringsproject aan de Paalbergweg en de Bijdamweg te Hoenderloo in voorbereiding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-von1_0006.png"

Luchtfoto van Hoenderloo met omcirkeld de Veldheimlocatie en de situering van de bouwkavel aan de Paalbergweg

Voor dit plan worden de bestaande woningen aan de Bijdamweg gesloopt en worden er 8 sociale huurwoningen en 14 koopwoningen, waarvan 8 appartementen en 13 grondgebonden woningen op de veldheimlocatie en een vrije kavel aan de Paalbergweg terug gebouwd. Dit project doorloopt haar eigen bestemmingsplantraject.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-von1_0007.png"

Situatietekening Nieuw Veldheim en het individuele bouwkavel aan de Paalbergweg

Wanneer voornoemde procedure is voltooid wordt ook deze ontwikkeling in het vervolg van de onderhavige procedure in het bestemmingsplan Dorp Hoenderloo meegenomen.

Hoenderloogroep

Op dit moment is bekend dat er wensen zijn vanuit de Hoenderloogroep om nieuwe ontwikkelingen binnen het gebied mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen zijn echter nog niet zo concreet dat deze als directe bouwtitels opgenomen kunnen worden in dit bestemmingsplan. Afhankelijk van de stand van zaken van de ontwikkeling ten tijde van het ontwerpbestemmingsplan kan deze ontwikkeling worden opgenomen. De ontwikkeling moet dan in elk geval met een stedenbouwkundig plan zijn onderbouwd en uitgewerkt. Daarnaast dienen er verschillende onderzoeken naar de uitvoerbaarheid te zijn uitgevoerd.

Binnen het gebied van de Hoenderloo Groep zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan nog bouwmogelijkheden aanwezig. De gronden van “De Hoenderloo Groep” liggen echter binnen het Natura 2000 gebied “De Veluwe”. Een (nieuwe) planbestemming kan gevolgen c.q. effecten hebben voor het Natura 2000 (flora en fauna-/ habitatregelgeving) en de landschapswaarden van het onderliggende gebied. om te komen tot verantwoorde bouwmogelijkheden is op grond van een reeds uitgezet natuur- en een modellenonderzoek gekomen tot een nieuwe verdeling van vigerende bebouwingsmogelijkheden.

Voor het plangedeelte met betrekking tot de Hoenderloo Groep is op dit moment een flexibele bebouwingsregeling opgenomen. De bouwmogelijkheden zijn opgenomen in grote bouwvlakken, maar met een beperkt bebouwingspercentage. Het bebouwingspercentage over de gehele bestemming is gelijk aan het vigerend bebouwingspercentage, de verdeling over het gebied is echter gewijzigd.

De Arckelaan kan worden aangemerkt als belangrijkste ontwikkel-as waarlangs de grotere volumes ontwikkeld kunnen worden. Het gebied rondom het noordelijk deel van de Arckelaan heeft daarom een hoger bebouwingspercentage (48% en 24%) gekregen. Hiernaast krijgt de Arckelaan de aanduiding laanbeplanting om deze cultuurhistorische laan vrij te waren van bebouwing.

De Nijegaardeweg ontsluit een gebied met een lager bouwpercentage dan de hoofdas (rond 10%). Dit gebied krijgt een campusachtige setting door dit relatief lagere bebouwingspercentage. Zowel de hoofdas als de campusachtige setting krijgen een hoger bebouwingspercentage dan de bestaande 10% vanwege de robuustheid en het laadvermogen van dit deelgebied.

De gebieden rondom het zuidelijk deel van de Kampheuvellaan en rond Het Wesselplantsoen en de Heideveld krijgen een lager bebouwingspercentage vanwege het meer open en los opgezet karakter van de ensemble met woonpaviljoens.

Nieuwe ontwikkelingen

Bij de onderhavige actualisatie wordt bewust gekozen voor het maken van een actueel plan dat de situatie vastlegt zoals die geldt op het moment van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Nieuwe ontwikkelingen die voldoende concreet zijn, worden wanneer mogelijk op een later tijdstip opgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Er dient sprake te zijn van een inhoudelijk (ruimtelijk/stedenbouwkundig en planologisch) uitgewerkt plan en er dient bestuurlijk akkoord te zijn over de desbetreffende ontwikkeling.