direct naar inhoud van 2.6 Woonvisie
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

2.6 Woonvisie

IIn de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

In 2007 is de woonvisie uit 2002 geactualiseerd. Hierin worden zeven thema's genoemd. De nieuwe visie richt zich met name op de thema's kernvoorraad en wachttijden voor woningen. Voor de thema's doelgroepen, kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, bouwproductie, kloof tussen huur en koop en consumentgericht bouwen is sprake van een hernieuwde focus. Deze thema's zijn op basis van de huidige woningmarkt geactualiseerd.

Alle thema's zijn op dezelfde wijze uitgewerkt: beknopte analyse, visie, doelstellingen en aanpak. Ter ondersteuning van de analyse en het scherp stellen van de problemen, is per thema tevens een overzicht gemaakt van de belangrijkste cijfers. Deze aanpak vormt de eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal na vaststelling van deze Actualisatie nader worden uitgewerkt en regelmatig geactualiseerd.

In de woonvisie wordt het beleid ten aanzien van het wonen en de woonomgeving geformuleerd. Een hulpmiddel bij de realisatie van wijkvernieuwingsplannen is de Woonatlas 2005, waarin de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad per stadsdeel zijn weergegeven. De woonatlas heeft tot doel de transformatie van de woningvoorraad op locatieniveau aan te sturen.

De kwaliteit van de woonomgeving in de dorpen van Apeldoorn, zoals Hoenderloo, is een belangrijk aspect. De vraag van de bewoner vormt daarbij het uitgangspunt. Voor zover er sprake kan zijn van nieuwbouw, gebeurt dat gericht op de bewonersvraag en niet om de bestaande voorzieningen in stand te houden.

De volgende operationele doelstellingen worden voor de dorpen in Apeldoorn gehanteerd:

  • het aanbieden in de dorpen van comfortabele appartementen in de huursector in het sociale en dure segment;
  • het vergroten van woonmilieudifferentiatie in de dorpen;
  • het realiseren van woningen door middel van particulier opdrachtgeverschap;
  • wanneer er sprake zal zijn van verkoop van bestaande woningen respectievelijk nieuwbouw deze in MGEconstructie aan te bieden;
  • het stimuleren van woon-zorgzones in de dorpen;
  • het nader uitwerken en onderzoeken van het dilemma betreffende het woonbeleid in de dorpen en de wettelijke bezwaren die het onmogelijk maken om dit beleid uit te voeren.