direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Onverharde weg
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-ont1

Artikel 16 Verkeer - Onverharde weg

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Onverharde weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden in de vorm van onverharde wegen;
  • b. parkeerplaatsen;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. behoud en bescherming van de waardevolle ruimtelijke structuur en de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen;
  • e. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS;

met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen lichtmasten, banken, afvalbakken, informatieborden, wegwijzers, bermen en bermsloten.

16.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       - antenne-installaties: 15 m
- overig: 2 m  
 
16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 32 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.