direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Aan de noorzijde van het perceel "Klarenbeekseweg 8" hebben de gronden een agrarische bestemming. Met het opnemen van de onderhavige bestemming wordt aansluiting gezocht met het naastgelegen agrarisch gebied. De als "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor Agrarisch gebruik, met dien verstande dat een gebruik ten behoeve van een intensieve veehouderij niet is toegestaan. Gebouwen zijn niet toegelaten.

Bedrijf

De voor bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 (zie opgenomen lijst bij de regels). Tevens wordt toegelaten een wasserij. Binnen deze bestemming wordt binnen het bouwvlak maximaal 4700 m² aan bebouwing met een maximale bouwhoogte van 10 meter toegelaten. Tevens wordt een dienstwoning toegelaten.

Natuur

Met het opnemen van een bestemming Natuur worden bestaande landschappelijke (natuur)waarden beschermd. Tevens wordt met het opnemen van de strook een harde overgang van het woonperceel (tuin) naar het agrarisch gebied voorkomen. Deze strook is daarmee bedoeld voor het behoud, de bescherming en versterking van de aanwezige waarden. Alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden binnen deze bestemming toegelaten.

Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de zuidzijde van het bedrijfsperceel, met het opnemen van de onderhavige bestemming wordt de ontsluiting van het bedrijfsperceel aan de zuidzijde mogelijk gemaakt. Binnen deze bestemming is niet in gebouwen voorzien.

Wonen

Het grootste deel van de planlocatie aan de Klarenbeekseweg 8 heeft de bestemming Wonen gekregen. Binnen deze bestemming zijn geen bouwvlakken aangegeven. Binnen de bestemming 'Wonen" worden 4 hoofdgebouwen (woningen) toegelaten. Om te voorkomen dat bouwvolumes ontstaan die te groot zijn voor de omgeving is in de regels bepaald dat de woningen niet groter mogen zijn dan 700 m³, conform het gemeentelijke beleid voor woningen in het buitengebied. Tevens is in de algemene bouwregels bepaald dat de woningen op minimaal 48 meter vanuit de as van de klarenbeekseweg dienen te worden gerealiseerd. Met het opnemen van een afstandsnorm kan worden voldaan aan de in de Wet geluidhinder genoemde normen.

Regeling karakteristieke panden

Meerdere panden hebben in dit bestemmingsplan op de plankaart een "karakteristieke" aanduiding gekrengen. In de bestemmingsomschrijving van die bestemmingen waar deze aanduiding voorkomt is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding de gronden (ook) bestemd zijn voor behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden. Verder is bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding verboden is de bebouwing te slopen zonder omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk van een bouwwerk.