direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Archeologische waarden

De archeologische beleidskaart doet op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Nu de bestaande gronden

Beide planlocaties vallen binnen een gebied met een lage trefkans. Dit gebied behoeft geen extra bescherming (geen dubbelbestemming 'Waarde - archeologie'). Voor dit gebied gelden de Algemene regels van het bestemmingsplan. In de onderhavige regels is bepaald dat het verstoren van de mogelijke archeologische waarden door het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden van ten minste 1000 m2 en dieper dan 0,50 meter in strijd is met de bestemming, tenzij uit archeologisch onderzoek is gebleken dat die waarden niet onevenredig worden verstoord.

5.4.2 Cultuurhistorische waarden

Op de cultuurhistorische beleidskaart staat de mate waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties:

  • Hoge attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Gemiddelde attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden.
  • Lage attentiewaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan naar objecten verplicht. Aanbevolen wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken.

Voor het bestemmingsplangebied Het Woud (plangebied waar de onderhavige locatie onderdeel van uitmaakt) is een cultuurhistorische analyse opgesteld en een ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing uitgevoerd.

Zowel een historisch gedeelte van de overigens gemoderniseerde wasserij (klarenbeekseweg 13-15) alsook de bijbehorende bedrijfswoning (klarenbeekseweg 11) worden aangeduid met een karakteristieke waarde. Deze bebouwing is van aanmerkelijk belang voor de 20e-eeuwse ontwikkelingen in het gebied van het Oosterbroek/ Loenense Broek, waar het object deel uitmaakt van een complex dat karakteristiek is voor het proto-industrïele systeem van beken, papiermolens en wasserijen. De bestaande woning (agrarische bedrijfswoning) aan de klarenbeekseweg 8 wordt aangemerkt als een karakteristieke woning welke zeer beeldbepalend is door de ligging aan de weg. Voornoemde panden (of een gedeelte daarvan) worden in dit bestemmingsplan aangewezen als karakteristiek pand. Op de plankaart hebben ze de aanduiding 'karakteristiek' gekregen. In de bestemmingsomschrijving van die bestemmingen waar deze aanduiding voorkomt is bepaald dat ter plaatse van die aanduiding de gronden (ook) bestemd zijn voor behoud en herstel van cultuurhistorische waardevolle panden. Verder is bepaald dat het ter plaatse van die aanduiding verboden is de bebouwing te slopen zonder vergunning. Kort gezegd wordt deze vergunning alleen verleend wanneer de kosten van renovatie zo hoog zijn dat handhaven van het pand redelijkerwijs niet meer kan worden geëist. De aanvrager dient dit met een rapport van een deskundige aan te tonen.