direct naar inhoud van 4.2 Woningbouw in het kader van functieverandering
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

4.2 Woningbouw in het kader van functieverandering

De regeling functieverandering schrijft voor dat transformaties moeten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en versterking van het landschap. Er mag maximaal 50% van het te slopen oppervlakte terug worden gebouwd en het bouwblok wordt verkleind. Het landschapskookboek van de gemeente Apeldoorn zet in op het vergroten van de contrasten van landschappen. Functieverandering van agrarische bedrijven moeten bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

De uitoefening van een intensief agrarisch bedrijf, te weten een varkenshouderijj, zal worden beëindigd. Het totale oppervlak aan stallen zal worden gesloopt. Het is derhalve wenselijk het plangebied een nieuwe invulling te geven, welke een duurzame en goede ruimtelijke invulling geeft voor het huidige gebied. Met het verdwijnen van het onderhavige bedrijf zal het aantal vierkante meters te slopen bedrijfsbebouwing met circa 1800 m² afnemen. De nieuw te bebouwen oppervlakte bedraagt circa 700 m². Dit betekent een reductie van circa 60 % aan bebouwingsoppervlakte.

Het landschap langs de Klarenbeekseweg vormt een afwisseling van open en besloten landschap. Het perceel zelf vormt een groene kamer waarbinnen de bebouwing haar plek heeft. Door de groene randen te versterken, met name langs de oostkant, kan het terrein binnen deze groene rand een geheel eigen karakter krijgen. De beplanting kan ter hoogte van de woningen wat transparanter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0008.png"

Situatieschets nieuwe situatie Klarenbeekseweg 8

Belangrijk is dat de nieuwbouw op meer dan 48 meter van de bestaande wegas (klarenbeekseweg) wordt gerealiseerd. Deze ruimtelijke inpassing, welke noodzakelijk is vanwege het geluid als gevolg van de Klarenbeekseweg, heeft als bijkomend positief ruimtelijk effect dat de bestaande houtwal kan worden behouden. De bebouwing, zijnde 3 woningen, heeft hierdoor een eigen karakter en bepaald daardoor niet het beeld langs de Klarenbeekseweg. Voor het versterken van de groenstructuren en de erfafscheidingen zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting zoals eiken. Het weiland aan de zuidkant blijft open zodat het zicht op het bestaande karakteristieke woonhuis met schuur blijft bestaan. Zodoende is er vrijheid in de vormgeving van de gebouwen mogelijk. Ontsluiting van de nieuwe woningen zal door de aanleg van een noord-west route via een bestaande in- en uitrit op de Klarenbeekseweg mogelijk worden gemaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0009.png"

Impressie Klarenbeekseweg 8

Door de ontsluiting via de noord-westzijde te laten plaatsvinden behoudt de bestaande woning haar eigen karakteristieke identiteit. Parkeervoorzieningen dienen op het eigen terrein te worden gerealiseerd. Zodoende kunnen gevaarlijke situaties op de Klarenbeekseweg worden voorkomen.