direct naar inhoud van 2.7 Uitvoeringsnota Geluid 2005-2009
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

2.7 Uitvoeringsnota Geluid 2005-2009

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om ongewenste milieusituaties te saneren en voor de toekomst het milieubelang duidelijker te betrekken bij de planontwikkeling voor wonen, werken en verkeer. Voor het aspect geluid zijn ambities en handvatten weergegeven in de uitvoeringsnota.

Toekomstige geluidshinder dient te worden voorkomen. Daarom heeft de gemeente de Handreiking Geluid in bestemmingsplannen en projecten opgesteld. De handreiking geeft aanwijzingen voor het maken van keuzes met betrekking tot geluid in ruimtelijke plannen of projecten. Ook geeft de handreiking mogelijke maatregelen en oplossingen om overschrijding van de geluidsnormen te voorkomen.

Plangevolgen

Het onderhavige project leidt geenzins tot een zodanige toename van (verkeers)geluid dat extra maatregelen met betrekking tot geluidsreductie noodzakelijk zijn. Wel blijkt uit akoestisch onderzoek, dat ter plaatste van de geprojecteerde bebouwing, ten gevolge van de Klarenbeekseweg en Kanaal Zuid, overschrijdingen van de voorkeurgrenswaarden optreden. Volledigheidshalve wordt voor en uitwerking van het bovenstaande beleidsfacet en de gevolgen daarvan voor het plan naar paragraaf 5.1.4 verwezen.