direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

2.2 Provinciaal beleid

Uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijven in het buitengebied

De provincie wil bijdragen aan het voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling van bestaande bedrijven. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de optimalisatie van bestaande bedrijfsterreinen. Een groot deel van de werkgelegenheid is te vinden binnen of in de nabijheid van woonkernen (zoals ook in het onderhavige geval). Het beleid is er dan ook op gericht om de werkgelegenheid bij de kernen te behouden. Voor uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied geldt een maximum van 20% van het bebouwd oppervlak per planperiode tot een maximum van 375 m². Een grotere uitbreiding kan worden toegestaan, indien deze uitbreiding in overeenstemming is met een door Gedeputeerde Staten geaccordeerd (regionaal) beleidskader.

Generiek functieveranderingsbeleid

Vanwege ontwikkelingen in de landbouw verliezen in de komende periode veelagrarische gebouwen en bouwpercelen in het buitengebied hun huidige functie, of hebben die functie al verloren. Ook zijn er agrariërs die hun agrarische gebouwen deels willen gebruiken voor niet-agrarische activiteiten. De provincie wil bevorderen dat deze gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan wonen en werken in het landelijk gebied.

Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De provincie acht het belang van een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het buitengebied zodanig hoog dat zij bij toepassing van functieverandering bij gemeenten aandringt op een vorm van verevening. Met de verandering van de functie van gebouwen veranderen ook de 'eisen' die door bewoners en gebruikers aan de omgeving en publieke ruimte kunnen worden gesteld. Als hergebruik van de aanwezige gebouwen voor wonen niet mogelijk is, kan na sloop van alle bedrijfsgebouwen vervangende nieuwbouw plaatsvinden, met een omvang van maximaal 50% van de gesloopte bebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0003.png"

figuur: uitsnede beleidskaart ruimtelijke stuctuur Streekplan

In het Streekplan ligt het plangebied dat is gezoneerd als Multifunctioneel Platteland. Binnen het generieke beleid is de verdere invulling van het ruimtelijke beleid vooral de verantwoordelijkheid van de verschillende gemeenten.