direct naar inhoud van 2.10 Geurbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

2.10 Geurbeleid

Het geurbeleid van de gemeente Apeldoorn komt tot uiting in de ‘Handreiking geurbeleid en milieuvergunningen’ (maart 2004) en de ‘Beleidsnotitie Industrieel Geurbeleid Apeldoorn’ (april 2004).

Een nieuwe woonlocatie, of een anderszins geurgevoelige bestemming, kan op een zodanige afstand van stankbronnen (en andersom) worden gepland, dat geen of slechts acceptabele mate van hinder te verwachten is. Indicaties voor aan te houden afstanden met betrekking tot een bedrijventerrein zijn onder meer te ontlenen aan vergelijkbare activiteiten of bedrijven uit de VNGpublicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’. In bijzondere situaties kan maatwerk nodig zijn, waarbij diverse vormen van geuronderzoek kunnen worden uitgevoerd. Van de VNG-publicatie mag slechts worden afgeweken indien dit niet leidt tot een milieuhygiënisch onwenselijke situatie. Gezien het type bedrijven dat in Apeldoorn is gevestigd, alsmede het aantal ontvangen klachten omtrent stankoverlast, is een lokaal gemeentelijk geurbeleid slechts voor een handvol bedrijven van toepassing. Als voorbeeld kan worden gedacht aan enkele bedrijven in Apeldoorn die vallen in de branche kunststofverwerkende industrie.

Plangevolgen

Het bedrijf Berendsen wordt niet aangemerkt als een geurgevoelig object. De uitbreiding van het niet-agrarische bedrijf Berendsen leidt niet tot een toename van stank. Binnen het plangebied van het bestemmingsplan wordt wel een intensieve veehouderij beëindigd en geamoveerd. Hierbij zal de bestaande agrarische bestemming (inclusief agrarische bebouwingsmogelijkheden) in een woonbestemming (3 nieuwe woningen + 1 bestaande woning) worden omgezet. Hiermee verdwijnt er een grote geurbron (8587 odour-eenheden/stankeenheden) en komen er geurgevoelige objecten (woningbouw) voor terug. Het onderhavige functieveranderingproject leidt geenzins tot een situatie waarbij omliggende agrarische bedrijven worden belemmerd door de toevoeging van meerdere geurgevoelige objecten. Volledigheidshalve wordt voor een volledige weergave van het bovenstaande milieufacet naar paragraaf 5.1.3 verwezen.