direct naar inhoud van Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Asselsestraat 200
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1118-onh1

Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan

Artikel 3.2 Woondoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen tot maximaal 2 aaneengesloten woningen per bebouwingsvlak;
 • b. tuin en/of erf;
 • c. nutsvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 • d. uitsluitend maatschappelijke doeleinden, bergruimte, schuur, garage ter plaatse van de aanduiding “koetshuis”;
 • e. autopoetsbedrijf en bedrijven in milieucategorie 1, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende bijlage 2 "Lijst van toegelaten bedrijfstypen", uitsluitend op de begane grond ter plaatse van de aanduiding;
 • f. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “kantoren”;
 • g. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “kantoren, maximaal 1 bouwlaag” ter grootte van maximaal één bouwlaag;
 • h. detailhandel, uitsluitend op de begane grond en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 • i. maatschappelijke doeleinden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 • j. ondergrondse parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “parkeergarage”;
 • k. onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 • l. ten hoogste 4 bed and breakfast-kamers binnen het gebouw met de nadere aanduiding "bed & breakfast", waarbij de gezamenlijke inhoud van de kamers, inclusief gemeenschappelijke ruimten, niet meer mag bedragen dan 30 % van de inhoud van de woning;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

 • a. Als woningen zijn uitsluitend toegestaan:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding v: vrijstaande woningen;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding hv: halfvrijstaande of vrijstaande woningen;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding a: aaneengesloten woningen;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding s: gestapelde woningen;
 • b. Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

3.2 lid 2 sub b Bebouwingsschema (de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen)

Bebouwing   Maximale grondoppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale hoogte   Bijzondere bepalingen  
Woningen met aanduiding s   bebouwingsvlak   zie plankaart, met inachtneming van de scheidingslijnen   zie plankaart met inachtneming van de scheidingslijnen (3a)    
Woningen met aanduiding v, hv, a   bebouwingsvlak, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt   6 m, tenzij anders op de plankaart is aangegeven met inachtneming van de scheidingslijnen   10 m, tenzij anders op de plankaart is aangegeven met inachtneming van de scheidingslijnen   binnen het bebouwingsvlak bedraagt de:
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, voorzover de woningen daarop niet aaneen gebouwd zijn, voor woningen met de aanduiding v en hv: tenminste 2,50 m
afstand tussen woningblokken voor woningen met de aanduiding a: tenminste 5 m  
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij woningen met de aanduiding v, hv, a   bij een kaveloppervlakte tot 500 m2: 50 m2;
bij een kaveloppervlakte tussen 500 m2 en 750 m2: 65 m2;
bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m2: 85 m2;
mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m2 is in ieder geval toegestaan  
bijgebouw en aan- of uitbouw 3 m;
overkapping n.v.t.  
bijgebouw en aan- of uitbouw 5 m;
overkapping 3 m  
niet op de als tuin aangeduide gronden
situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de woning is gebouwd (3b)
bij een aan de woning aangebouwd bijgebouw, overkapping of aan- of uitbouw waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
bij vastbouwen aan de woning van bijgebouw of aan- of uitbouw maximaal aan één zijde en aan de achtergevel van de woning  
Gebouwen ter plaatse van de aanduiding "koetshuis"   bebouwingsvlak   bestaande   bestaande    
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m, met dien verstande dat voor gronden met de aanduiding gebied "Berg en Bos" geldt: 5 m (3d)
overig: 2 m  
erf- en terreinafscheidingen op de als tuin aangeduide grond: 1 m (3c)  

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 sub b:

 • a. voor het overschrijden van de maximale hoogte van een woning met de aanduiding (s) met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten;
 • b. van het bepaalde dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
 • c. ten behoeve van het bouwen van erfafscheidingen op hoekpercelen tot een hoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.
 • d. ten behoeve van antennemasten tot een hoogte van 15 m, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;

4 Vrijstelling overschrijding bebouwingsvlak gebied "Berg en Bos"

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van het bepaalde in artikel 3.1 sub b voor het uitbreiden van het bebouwingsvlak ten behoeve van uitbreiding van de bestaande woning of in geval van sloop van de bestaande woning ten behoeve van een nieuwe grotere woning mits:

 • a. het betreft gronden gelegen binnen het op de plankaart begrensde gebied “Berg en Bos”;
 • b. het betreft een uitbreiding van het bebouwingsvlak op gronden met de aanduiding “erf”;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3,50 m bedraagt;
 • d. de afstand tot de achterliggende perceelsgrens ten minste 8 m bedraagt;
 • e. de breedte van de woning inclusief de uitbreiding niet meer dan 15 m bedraagt,
 • f. de goothoogte en hoogte van de uitbreiding van de woning mag niet meer dan de toegestane goothoogte respectievelijk hoogte van de woning bedragen;
 • g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van het gebied zoals beschreven in de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen.

5 Vrijstelling verhogen woning gebied "Berg en Bos"

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen, vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 2 sub b voor het verhogen van de woning in het op de plankaart begrensde gebied “Berg en Bos” mits:

 • a. de goothoogte en hoogte van de woning niet hoger dan 6 m en 10 m worden;
 • b. de breedte en diepte van het te verhogen deel van de woning niet meer dan 15 m bedraagt;
 • c. het geen woning betreft gelegen in het gebied als bedoeld in lid 6 onder a.

6 Vrijstelling verhogen platafgedekte woning binnen gebied "Berg en Bos"

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen, vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2 sub b voor het verhogen van een platafgedekte woning mits:

 • a. het betreft een woning gelegen binnen het gebied dat begrensd wordt door de:
  - Jasmijnlaan,
  - Soerenseweg,
  - Burgemeester Roosmale Nepveulaan, en
  - Felualaan;
 • b. de hoogte van de woning niet meer dan 7 m wordt; en
 • c. de woning plat afgedekt wordt.

7 Wijzigingsbevoegdheid "Bijzondere woonvormen"

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming Woondoeleinden om te zetten in de bestemming Bijzondere woonvormen indien:

 • a. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
 • b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het karakter van het gebied zoals beschreven in de in artikel 2.1 opgenomen beschrijving in hoofdlijnen;
 • c. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
 • d. de bebouwing per bebouwingsvlak maximaal 2.500 m3 bedraagt;
 • e. de bebouwing voldoet aan de voor de betreffende locatie geldende aanwijzingen op de plankaart en bepalingen in het bebouwingsschema.

8 Wijzigingsbevoegdheid woningsplitsing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ter instandhouding van de bestaande bebouwing, het plan te wijzigen zodanig dat, uitsluitend binnen het aaneengesloten hoofdgebouw van een bestaande woning met de aanduiding v, twee of meer woningen zijn toegestaan indien:

 • a. die bestaande woning een beschermd monument is in de zin van de Monumentenwet of de gemeentelijke monumentenverordening;
 • b. de bestaande woning een bruto vloeroppervlak heeft van tenminste 250 m²;
 • c. het bruto vloeroppervlak van de gesplitste woning tenminste 80 m² bedraagt;
 • d. voorzien wordt in tenminste 1 parkeerplaats per woning;
 • e. op geen van de gevels van de woningen, bij voltooiing, de geluidbelasting vanwege een weg de ter plaatse toegestane voorkeurswaarde krachtens de Wet geluidhinder overschrijdt.

9 Nadere eisen gebied "Berg en Bos"

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de situering van woningen, bijgebouwen en aan- of uitbouwen voor zover de gronden gelegen zijn binnen het op de plankaart begrensde gebied “Berg en Bos” ter voorkoming van het kappen van bomen.

10 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.