direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-von1

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied;
 • b. evenementen;
 • c. markten;
 • d. standplaatsen voor ambulante handel, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'terras' geen standplaats voor ambulante handel is toegestaan;
 • e. terrassen ten behoeve van de nabijgelegen horeca, ter plaatse van de aanduiding 'terras';
 • f. watergangen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. fietsenstallingen;
 • i. tuin;
 • j. een busstation, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - busstation';
 • k. een gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 13.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - busstation' zijn overkappingen ook buiten het bouwvlak toegestaan; de hoogte van deze overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (13.3)
overig: 2,50 m  
 
Gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'   aanduidingsvlak     1 m    

13.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 13.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

13.4 Afwijken van de gebruiksregels
13.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 13.1 onder d bepaalde teneinde ten hoogste twee standplaatsen voor ambulante handel toe te staan ter plaatse van de aanduiding 'terras'.

13.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk, mits:

 • a. de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. het beoogde straatbeeld niet onevenredig wordt aangetast, waarbij specifiek rekening gehouden wordt met hoogte en oppervlakte van de voorziening voor ambulante handel, alsmede de oriëntatie die bij voorkeur alzijdig dient te zijn;
 • c. geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.