direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Gemengd

Met de besteming Gemengd wordt de ruime, maatschappelijke bestemming van de Essenkamp 35-39/61-65 gecorrigeerd op het aanwezige gebruik. Dan zijn alleen nog maatschappelijke functies mogelijk, die vallen in categorie 1. De aanwezige functie past daarbinnen. Daarnaast zijn, net als nu het geval is, (gestapelde) woningen mogelijk. Voor de maximale goot- en bouwhoogte is, net als in het geldende bestemmingsplan is uitgegaan van een gebouw van twee bouwlagen.
Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer – Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben: de toegangsweg naar het aangrenzende hof en de parkeerplaatsen daarlangs. Binnen deze bestemming is niet in gebouwen voorzien.
Wonen

De geldende bestemming Woondoeleinden wordt met de bestemming Wonen gecontinueerd. Wat daarbinnen geregeld wordt is aangepast (en gemoderniseerd) op de geplande nieuwbouw.

De bouwvlakken zijn aangepast zodat de nieuwe woningen daarbinnen passen. Aan een vlak is de aanduiding 'gestapeld' toegekend. Hiermee wordt voorzien in de appartementen. Rondom dat bouwvlak ligt de aanduiding 'tuin'. Hiermee wordt geregeld dat rondom de appartementen in wezen alleen lage erf- en perceelsafscheidingen als aanwezige bouwwerken mogelijk zijn. De maximale goot- en bouwhoogte zijn toegespitst op een plat bouwvolume met twee bouwlagen.

Het andere bouwvlak heeft de aanduiding 'aaneengebouwd' gekregen. Hiermee wordt voorzien in de drie grondgebonden woningen. Ter plaatse van de aanduiding 'erf' zijn ook bijgebouwen toegestaan. Anders dan gebruikelijk ligt een klein deel van de aanduiding tussen de voorgevel van de woning aan de Essenkamp en die weg. Zo wordt voorzien in de (kleine) berging die daar gepland is. Naast dat rekening is gehouden met de waarden daarvoor uit het bouwplan, is voor de maximale goot- en bouwhoogte uitgegaan van wat nu reeds mogelijk is: twee bouwlagen met een kap.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning en bijgebouwen ten behoeve van beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.