direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Uddel. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 1994 (besluitnummer SO.ROV/12) en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 30 augustus 1994 (besluitnummer RG94.7905).

De woonpercelen in het plangebied hebben beide de bestemming Woondoeleinden. Daarmee zijn deze gronden in hoofdzaak bestemd voor het wonen. De percelen hebben elk een bouwvlak. Per vlak zijn maximaal 2 woningen toegestaan, tenzij anders aangeduid op de plankaart. Voor de Essenkamp 27-33 is dat laatste het geval: met een aanduiding is geregeld dat hier binnen het bouwvlak maximaal vier aaneengebouwde woningen zijn toegestaan. Binnen beide bouwvlakken bedraagt de maximale goothoogte 6 meter en de maximale bouwhoogte 9 meter. Tussen beide woonbestemmingen liggen de bestemmingen Verkeerdoeleinden en Groenvoorzieningen.

De perceel Essenkamp 35-39/61-65 heeft de bestemming Maatschappelijke doeleinden. Daarbinnen is een breed scala aan maatschappelijke functies mogelijk. Voor dit vlak wordt in de voorschriften van het bestemmingsplan een specifieke uitzondering gemaakt. Daarmee wordt er in voorzien dat hier boven de eerste bouwlaag (zelfstandige) woningen zijn toegestaan.

Het opgestelde bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan. Voor het zuidwestelijke woonvlak geldt dat er meer dan twee woningen, namelijk drie, zijn gepland en dat twee van de woningen niet geheel binnen het bouwvlak liggen. Voor het noordoostelijke woonvlak geldt dat er meer dan 4 woningen zijn gepland, die eveneens deels buiten het bouwvlak zijn geprojecteerd. Om deze redenen is voor het bouwplan een herziening van het bestemmingsplan nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-ont1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede (gedigitaliseerde) plankaart van geldende bestemmingsplan met het plangebied rood omkaderd