direct naar inhoud van 2.3 Watertoets
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

2.3 Watertoets

Het plan omvat minder dan 1.500 m┬▓ extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.


Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn "Watertoetsprocedure voor postzegelplannen" van het Waterschap Veluwe.


Vanwege de kleinschaligheid van het plan zal het plan geen nadelige gevolgen voor en door grond- en/of oppervlaktewater in de omgeving hebben. Bij de aanleg van eventueel nieuwe riolering vanuit de woning wordt geadviseerd om gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater aan te leggen.


Hemelwater

Het gemeentelijk beleid is gericht op het niet-aankoppelen van regenwater op de riolering bij stedelijke ontwikkelingen. In de Bouwverordening van de gemeente is aangegeven dat regenwater van daken en verhardingen moet worden geïnfiltreerd in de bodem of geborgen middels een voorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein. De berging en infiltratie van regenwater kan bovengronds of ondergronds plaatsvinden. Voorbeelden van infiltratievoorzieningen zijn grindkoffers, zaksloten, infiltratie in het groen, ondergrondse waterdoorlatende constructies, waterdoorlatende buizen, waterdoorlatende bestrating en vijvers zonder afvoer. Voor de berekening van de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting van de Bouwverordening.


Bij de beoordeling van de kwaliteit van het afstromend regenwater hanteert de gemeente de beslisboom afkoppelen hemelwater van de provincie Gelderland. De materialen, die in aanraking komen met regenwater mogen niet uitlogen en dienen volgens "Duurzaam bouwen" geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van regenwater mag de bodem en het grondwater niet verontreinigd raken door met het regenwater afgevoerde vervuilende stoffen.

Afvalwater

Het vuilwater en het hemelwater afkomstig van het perceel dient gescheiden te worden afgevoerd, zoals verplicht is op grond van het bouwbesluit. De vuilwaterafvoer mag daarbij worden aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater mag hierop niet worden geloosd. Het dichtstbijzijnde gemeenteriool ligt nabij de splitsing 'De Voorwaarts' met de Barnewinkel. Dit is op ruim 500 meter afstand over gemeentegrond vanaf de perceelsgrens. Dit bestaande gemeenteriool is een vuilwaterriool dat onder vrijverval in de Barnewinkel noordwaarts richting Woudhuis loopt. De capaciteit van de omliggende bestaande gemeentelijke riolering is voldoende voor de opvang van deze extra vuilwateraanvoer. Indien ook bedrijfsmatige lozingen plaatsvinden dan dient de aanvrager debietgegevens en de aard van de lozing te overleggen aan de gemeente.


Vanwege de aanzienlijke afstand tot het gemeentelijk riool is het tevens een mogelijkheid om het vuilwater te lozen via de aanleg van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Deze dient te voldoen aan de eisen gesteld in de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte wateren. Richtlijnen en ontwerpeisen zijn beschreven in "ontwerp besluit lozing afvalwater huishoudens" en in de Leidraad Riolering van RIONED. De lozer dient bij de keuze tot aanleg van een IBA, een IBA-plan met tekeningen en berekeningen ter goedkeuring in te dienen bij de gemeente voordat tot plaatsing en ingebruikname wordt overgegaan.