direct naar inhoud van Artikel 13 Aanlegvergunningen
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

Artikel 13 Aanlegvergunningen

13.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning de hierna genoemde werken en werkzaamheden uit te voeren. Bij het verlenen van de vergunning wordt getoetst aan de in onderstaand schema bij de desbetreffende werken en werkzaamheden aangegeven specifieke beoordelingscriteria en aan de in lid 13.3 opgenomen algemene beoordelingscriteria.

Bestemming/aanduiding   Werken en werkzaamheden   Specifieke beoordelingscriteria
 
'milieuzone
kwekerij'  
het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor open teelt voor het bestrooien van gronden of gewassen.   - er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt dan wel er worden zodanige voorzieningen getroffen dat zich geen chemische bestrijdingsmiddelen buiten de boomgaard c.q. het betreffende perceel kunnen verspreiden
 
13.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in artikel 13.1 opgenomen verbod geldt niet:

  • a. op het bestrooien van gronden of gewassen met bestrijdingsmiddelen voor open teelt waarvan het gebruik is toegestaan krachtens het bepaalde in Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • b. voor werken en werkzaamheden waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
  • c. voor werken en werkzaamheden die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de betreffende (bedrijfs)woningen niet te verwachten is;
  • d. voor werken en werkzaamheden die plaatsvinden binnen een afstand van 30 m uit (bedijfs)woningen;
13.3 Algemene beoordelingscriteria

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 13.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werkzaamheden geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- werk- en leefmilieu in de omgeving van de gronden die op de plankaart zijn aangegeven met de aanduiding “milieuzone kwekerij”, met inbegrip van de aangrenzende (bedrijfswoningen) en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.

13.4 Adviezen

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in artikel 13.1 wordt door burgermeester en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij een ter zake onafhankelijke deskundige.

13.5 Verklaring van geen bezwaar

Indien met betrekking tot de aanlegvergunning als bedoeld in artikel 13.1 het voornemen van burgemeester en wethouders strekt tot verlening van de aanlegvergunning en het daaromtrent uitgebrachte advies negatief is, wordt de bedoelde aanlegvergunning niet verleend, dan nadat gedeputeerde staten schriftelijk hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van die aanlegvergunning geen bezwaar hebben.