direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

Artikel 5 Bedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. een aannemersbedrijf
  • 2. twee bedrijfswoningen, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen';
  • 3. nutsvoorzieningen;
  • 4. tuin en/of erf;
 • b. De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;
  • 2. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.
5.2 Bouwregels

De algemene bouwregels van artikel 7 gelden, waarbij de bebouwing moet voldoen aan de aanwijzingen op de plankaart en de hierna opgenomen bouwregels;

 • a. bebouwingsmatrix
  Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
  Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   - bouwvlak
  - 700 m³ per bedrijfswoning  
  zie maatvoeringsaanduiding   zie maatvoeringsaanduiding    
  Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   50 m²   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m
  overkapping: 3 m  
  - bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht
  - de afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m  
  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
  antenne-installatie
  overig: 2 m  
  de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
 • b. De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, parkeervoorziening, groenvoorziening of tuin worden gebruikt, met dien verstande dat buiten het bebouwingsvlak gebbruik als opslagterrein niet is toegestaan.
5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:

 • a. van het in lid 5.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 2 m, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. van het in lid 5.2 bepaalde dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning of niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is;

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 11 lid 11.1 opgenomen procedureregels van toepassing.